Tiyatro Tarihi

Nehir

Nehir

Admin
Tiyatro Tarihi


Bir öyküyü
sahne olarak ayrılmış bir yerde
oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı.
Tiyatro sözcüğü Yunanca'da "seyirlik yeri" anlamına gelen theatron'dan türetilmiş
dilimize İtalyanca'daki teatro sözcüğünden geçmiştir. Günümüzde modern bir tiyatro binası başlıca üç bölümden oluşur.
1 - İzleyicilerin oturarak oyunu izlediği oditoryum;
2 - Oyunun sergilendiği sahne;
3 - Sahnenin iki kenarında ve arkasında
çeşitli dekor ve gereçlerin bulunduğu sahne arkası yada kulis.TİYATRONUN KÖKENİ

Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş
sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Kökeninde
ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar. Avrupa'da Üst Paleolitik Çağdan (İ.Ö 40-10 bin yıl önce) kalma mağara resimlerinde
ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların ritmik hareketler yaptığı görülmektedir. Bunlar
maske ve köstüm kullanımının
dolayısıyla tiyatronun ilk örneği sayılır. Maske
kişinin kendi kimliğinin aşarak başka kimlikleri ve daha genel varlık biçimlerini temsil etmesinin en etkin yollarından biridir.
İlkel toplulukların animist inançlarına göre
yinelenen doğal olayların ruhları
kişilikleri vardı; bu kişiler
sonradan tapınma nesnelerine
tanrılara dönüştü.
İnsanlar
belli zamanlarda yapılan törenlerde bu tanrıları temsil eden maskelere bürünerek kendi yaşamlarını etkileyen doğa olayları üzerinde denetim kurmaya çalıştılar. Yağmur yağdırmak ya da avda başarılı olmak için yapılan törenler danslar
Kurallı oyunun ilk örneğiydi. Eski inançların hemen hepsi görülen "ölme ve yeniden dirilme" teması da
insanlara verdiği kılık değiştirme ve kişileştirme olanaklarıyla
tiyatronun çıkış noktalarından biriydi. Mevsimlerin dönüşü
kışın bahara dönüşmesi gibi yinelenen doğa olayları
eski yılı temsil eden kralın yeni yılın kralın karşısında yenik düştüğü bir törensel boğuşmayla temsil ediliyordu.
Başlangıçta canlı insanların kurban edildiği bu boğuşma ve ölümler zamanla simgeleşti
iki ayrı gücün çatışması da yerini tek bir gücün ölüm ve yeniden dirilme törenine bıraktı.
Bazı başka kuramlara göre ise tiyatronun kaynağı şamanist inançlardır. Şamanist törenlerin özelliği
izleyici ya da katılımcılara
tanrısal gücün simgesi yerine kendisini göstermesiydi. Bu törenlerde belirli kurallara uygun davranışlarla kendinden geçen şaman
öte dünya ile bu dünya arasında bir aracı rolü üstlenmektedir.
Tiyatro
bugün de kökenindeki bu iki eğilimin izlerini taşır
bu iki eğilim arasındaki gerilimden güç alır: Bir yanda doğa güçlerini simgesel olarak canlandırma
temsil etme işlevi; öte yanda
doğaüstü güçlerin görünmesine aracılık etme işlevi.
Doğaya öykünme kuramına göre
tiyatronun en önemli öğesi kılık değiştirmedir.
 
Nehir

Nehir

Admin
ANTİK ÇAĞ

Tiyatro ilk kez IO 6. yüzyılda Yunan toplumunda dinsel törenden özerkleşerek bir sanat türü haline geldi; dinsel ya da pratik ölçütlerle değil
estetik ölçütlerle değerlendirilen bir "oyun" a dönüştü. Yunan toplumunda tiyatronun öncülü
şarap
bereket ve bitkiler tanrısı Dionysos'u kutsamak için yapılan Bacchanolia şenliklerinde bir koronun söylediği dithyrambos şarkılarıydı. Koro
bu şarkılarda
farkı kişilerin konuşmasını canlandırmak için söz ve tavır değişikliğinden yararlanıyordu. Daha sonra
oyuncu ve oyun yazarı Thespis
koronun karşısına
farklı kişilikleri farklı maskelerle temsil eden bir oyuncu koydu. Böylece daha karmaşık konular ele alınabiliyor
farklı anlatım biçimleri denenebiliyordu. İÖ 534'te Atina'daki ilk tiyatro şenliğinde
Thespis'in bir tragedyası ödül kazandı. Bu tarihten sonrada tragedyalar Dionysos şenliklerinin bir parçası olarak gelenekselleşti.
İÖ 5 . yüzyılın ilk yarısında
Aiskhylos
koroyu 50 kişiden 12 kişiye indirerek ve ikinci bir oyuncu ekleyerek bugünkü Batı tiyatrosunun da temelini attı. Artık birden fazla kişi arasında yaşanan bir olayın
bir ilişkinin
sahnede canlandırılması olanağı doğmuştu. Aiskhylos
tragedyayı Dionysos cümbüşündeki azgın ve utançsız kökeninden de kopardı. Tiyatro önemli kişilerin başından geçen önemli olayları yüceltmiş bir üslupya temsil etme sanatı haline geldi. Efsaneleri
mitleri ve efsaneleşecek kadar eski olayları işleyen tragedyanın dinsel
ahlaki ya da siyasi bir mesaj vermesi
toplumu ve evreni bir bütün olarak temsil etmesi bekleniyordu. Hiyerarşik bir evrendi bu: En üstte tanrılar katı yer alıyor
altta ölümün
sürgünün ve cezanın yurdu bulunuyor
bu ikisinin ortasında da oyunun
dramatik eylemin gerçekleştiği yuvarlık sahneyle temsil edilen insanların dünyası duruyordu. Tragedya
daha sonra Sophokles ve Euripides tarafından daha da geliştirildi
gerçekçi gözlem öğeleri katılarak Aiskhylos'taki soyutluğundan bir ölçüde uzaklaştırıldı.
Komedya ise İÖ 486'dan başlayarak Atina'da Lenia kış şenliğinde yapılan yarışmalarla yaygınlık kazandı. Yunanca Komos sözcüğünden türeyen komedya
Dionysosçu kökenlerine tragedyadan çok daha bağlı kaldı. İÖ 6. yüzyıldan sonra Yunan egemen sınıfları arasında gözden düştüğü halde köylülerin ve yoksul halkın yaşamında önemini koruyan soytarılık
hokkabazlık
herkesin birbiriyle utançsızca çiftleştiği bahar ayinleri gibi avam öğeler
komedyada önemli yer tutuyordu. Dili de konuşma diline yakındı. Eski Komedya'nın en büyük temsilcisi Aristophanes'in oyunları
siyasal ve toplumsal yergicilikleriyle ahlaki bir görev de üstlenmişlerdir. Euripides'in İÖ 406'da ölümünden ve Atina'nın İÖ 404'te yenilgisinden sonra tragedya iyice geriledi ve komedya en popüler tür haline geldi. İÖ 320'den sonra
Büyük İskender döneminde ortaya çıkan Yeni Komedya eskisinden oldukça farklıydı. Mitolojik öğelerin yerini genç Atinalıların erotik serüvenleri ve aile yaşamları almış
eski şen
cümbüşlü ve grotesk üslup da daha gerçekçi ve yumuşak bir anlatıma dönüşmüştür. Bu dönemden günümüze yalnızca Menandros'tan bazı parçalar kalmıştır.
Eski Yunan tiyatrosunun önemli bir özelliği kamusallığıdır. Oyunları ortalama 10 bin ile 20 bin seyirci aynı anda izleyebiliyordu. Eski Yunan oyunları
Sophokles'in trajedileriyle teknik yetkinliğe ulaşmıştır. Sophokles oyunlarında dekor kullanan ilk tiyatro yazarıdır. Aiskhylos
Sophokles ve Euripides konularını mitolojisinden alan oyunlar yazmıştır. Bu üç yazar
sonradan Aristo'nun Poetika adlı yapıtında belirlediği kurallara uygun oyunlar yazmışlardır. Bu kurallardan biri zaman
yer ve eylemde birliktir. Eski Yunan komedisinin tanınmış yazarlarından Aristophanes
oyunlarında dönemin siyaset adamlarının ve düşünürlerinin yanlış tutumlarını alaya almıştır.
 
Nehir

Nehir

Admin
ROMA TİYATROSU


Roma
tiyatroya özgü bir katkı yapmaktan çok Yunan tiyatrosuna öykünmekle yetinmiştir. Bununla birlikte
Roma toplumunun estetik bir eşiği aşamayan
ama belli bir canlılığı sürdüren yöresel bir oyun geleneği vardır. Bunlardan biri
yöresel hasat şenlikleri ve evlilik törenlerinde hokkabaz-oyuncu- şarkıcıların söylediği ve belli bir temsil öğesini de barındıran carmina Fescenninay'dı. Güney İtalya'da doğan ve IO 3. yüzyılda Roma'da yaygınlaşan bir başka yöresel türde fabula Atellanay'dı.
 
Nehir

Nehir

Admin
ORTAÇAĞ


Hristiyanlık
geleneğin sürekliliğinin parçalandığı bir ortamda
kendi tiyatrosunu yoktan var etti
kendi inançlarından yeni bir tiyatro türetti. Ortaçağ
kilise tiyatrosunun yanı sıra akrobatların
soytarıların
hokkabazların tek kişilik yada grup halinde yaptığı gösterilerde hem halk arasında hem de saraylarda ilgi görüyordu. Ama tiyatroyu yeniden kurallı bir oyuna
yani sanata dönüştüren
oyunun yazılı öğesini vurgulayan kilise oldu. Bunun ilk örnekleri
Kitabı Mukaddes'ten belli bölümlerin sahne etkileri de gözetilerek seslendirilmesiydi. Bu seslendirme daha sonra 10. yüzyılda oyuncular ve diyaloglarla gerçek bir canlandırmaya dönüştü. 13. yüzyıldan sonrada manastırların dışına yayıldı; artık kent yönetimleri de yapım giderlerini üstleniyordu. Dinsel tiyatronun manastır dışında gelişen birbirine bağlı bir dizi kısa oyunlardan oluşan dizilerdi ve 2-3 gün boyunca oynanıyordu. Gizem oyunlarının sahnelenmesini de loncalar gibi özel kentsel örgütler üstlenmiştir. Her lonca
kendi zanaatıyla ilişkili olan bir oyunun giderlerini karşılıyordu. Başlangıçta
oyunlar
"ev" adı verilen süslenmiş tahta platformlar üzerinde oynanıyordu. İtalya'da bir alanın ortasında oturan seyirciler
alanın çevresine yerleştirilmiş platformlar üzerinde oynanan oyunu izliyordu. İngiltere'de ise oyunlar araba gibi çekilen pagent adı verilen tekerlekli sahnelerde oynanıyordu. Gizem oyunları başlangıçta Latince diyaloglardan oluşurken
sonradan yerel diller yaygınlaştı. Bu da oyunların halk geleneğinden ve mizahi öğelerden yana zenginleşmesini sağladı. Dinsel tiyatronun öteki iki türünden biri mucize oyunları
öbürü ise ibret oyunlarıdır. İbret oyunları ilk kez İngiltere'de ortaya çıkmıştır.
Ortaçağ tiyatro düşüncesi yeni bir görüş üretmemiş
türlerin ayrımı
ahlak eğitimi gibi antik dönem kuramcılarının düşüncelerini yinelemiş
tragedyada yıkımın yazgı olduğunu vurgulamıştır. Tiyatro düşüncesinin gelişmemiş olmasının nedeni
ortaçağda tiyatronun yasaklanması
din adamlarının tiyatronun zararları üzerinde bildiriler yayımlamış olmalarıdır.
 
Nehir

Nehir

Admin
RÖNESANS


Rönesans tiyatrosu İtalya'da başladı
ama en önemli ürünlerini Rönesans'ı geç yaşayan İngiltere gibi ülkeler verdi. 15. yüzyılda İtalya'da Plautus
Terentius ve Seneca'nın oyunları yeniden okunmaya başlamıştır. Yüzyılın sonuna doğru bu yazarların oyunları önce Roma
sonra Ferrara'da sahnelenmiştir. İtalyan Rönesans tiyatrosu
mimarlık açısından da klasik tiyatroya öykünüyordu. 1414'te
Romalı mimar Vitruvius'un Mimarlık Üzerine adlı kitabı keşfedildi ve Avrupa dillerine çevrildi. Bu yapıta dayanılarak İtalya'da Roma tiyatroları inşa edilmeye başladı. Bu çalışmaların ürünü olan Venedikli mimar Andrea Palladio'nun tasarlayıp 1585'te Vincenzo Scamozzi'nin tamamladığı Vicenzo'da ki Olimpico Tiyatrosu
Avrupa'nın günümüze ulaşan en eski kapalı tiyatrosudur. Scamozzi
geri plandaki kemerlerin arkasına
sokak sahnelerini gösteren üç boyutlu perspektif panoları yerleştirmişti. Rönesans tiyatrosunun en özgün yönlerinden bir de perspektife verdiği önemdir.
Rönesans döneminin başında İtalyan tiyatrosu fazla kuralcı bir yola sapmış
klasik ölçülere ve Aristoteles'in zaman
mekan ve eylem birliği ölçütüne bağlı kalma adına uzun bir süre cansız ürünler vermiştir. Gene de Plautus'un açık saçık komedyaları
bu dönemde
Aristo ve Ruzzante gibi iki önemli yazara esin kaynağı oldu. İtalyan tiyatrosuna ulusal bir dil ve yerel karakterler kazandıran bu iki yazardan sonra
İtalyan'ın dünya tiyatrosuna en önemli katkısı olan Commedia dell'arte doğdu. Canlı bir halk tiyatrosu geleneğine dayanan ve farklı öğeleri bütünleştiren Commedia dell'arte edebi bir metne değil
doğaçlama oyunculuğuna dayanan bir tiyatro türüydü. Kökenleri ortaçağ cambazlığına
mime ve fabula Atellana'ya değin götürülebilecek olan commedia dell'arte'nin yeniliği
topluluk oyununa dayanmasıydı. Sürekli bir arada çalışan ve çok uzun bir süre aynı rolü oynayan oyuncular
daha öncesi eşi görülmemiş bir virtüözlük düzeyine ulaşabiliyordu. Oyunlarda senaryo vardı
ama her oyuncu diyalogun kendine düşen bölümünü zaman içinde istediği gibi geliştirebiliyordu. Venedikli pinti tüccar Pantalone gibi bütün tiyatroya mal olacak tipleri commedia dell'arte yarattı. Profesyonel kadın oyuncu kullanan ilk tiyatroda commedia dell'arte'ydi.
İtalyan tiyatrosu 16. yüzyılda sahneyi edebiyattan arındırırken
İspanya da tam tersini yaptı; tiyatroyu yeniden edebileştirdi
en önemli edebiyat ürünlerini tiyatro alanında verdi. İspanya Reform hareketinden etkilenmediği için
eski dinsel tiyatro
auto sacramental (ayin oyunu) adıyla devam etti. Bu tek perdelik oyunlar
öteki ülkelerde dinsel tiyatroyu gülünçleştiren öğelerden arındırıldığı için
İspanya'nın en iyi şairleri de bu alanda yeteneklerini denemekten çekinmediler. Ülkenin ilk sabit tiyatroları da
İspanyol edebiyatının Altın çağ olarak anılan bu dönemde yapıldı. İspanyol tiyatrosu
kendini klasikçiliğin kurallarıyla sınırlamamasıyla İtalyan tiyatrosundan farklıydı. Duyguya
lirizme
tutkulu eylemlere yer veriyordu. En önemli yazarları
orta sınıf törelerini ve entrikalarını konu alan özgün bir İspanyol türü olan perdelerin ve kılıç oyunu tarzında binden çok yapıt yazmış olan Lope de Vega ile İspanyol barok üslubunun en tipik temsilcisi olan Calderon'dur.
 
Nehir

Nehir

Admin
İtalyan Rönesansı'nın etkisi İngiltere'de daha geç ve daha zayıf hissedildi. Bu yüzden
Elizabeth dönemi (1558- 1603) yalnızca tiyatroda değil
genel olarak edebiyatta özgün İngiliz geleneğinde kurulduğu yıllar oldu. Aslında bu dönemde İngiliz tiyatrosu karşıt etkilere açık durumdaydı: Bir yandan Protestan kilisesinin nüfuzunu kırmak için Corpus Christi Yortusu'nu kutlamak yasaklanmış
bu da gizem ve ibret oyunlarının gerilemesine yol açmıştır. Öte yandan
saray tiyatroyu İngiliz ulusak kimliğini pekiştirmek içinde kullanmak istiyordu. Bütün bunlara karşı
Avrupa'daki düşünsel
ahlaki ve dinsel çatışmaların özgürleştirici etkisi de 16. yüzyılın sonuna doğru şiddetlendi. Bunun sonucunda ortaya tiyatro da bu gerilimli
yeniliklere açık ruh halini yansıtıyordu. İngiliz tiyatrosu
kendi özgün ortaçağ geleneğinden aldığı mirası kara Avrupa'sının daha incelmiş buluşlarıyla kaynaştırarak
saray tiyatrosunun sınırlarını aşan
toplumun her kesimine seslenebilen bir sanat türü yarattı.
Marlovu'un
Shakespeare'nin
Beaumant ve Fletcher'in oyunlarını herkes izleyebiliyordu. İngiltere'de de ilk tiyatrolar
1576'dan başlayarak Elizabeth döneminde kuruldu. Bu ilk tiyatrolar
daha önce oyunların sahnelendiği han avlularının biraz daha geliştirilmiş biçimiydi; seyirciler
üstü açık bir yapı içinde
yükseltilmiş bir tahta platformdan oluşan sahnenin üç yanında bulunan sıralarda oturuyordu. İzleyicilerle oyuncular arasındaki alış veriş
İtalyan tiyatrosundan daha fazlaydı. Buna karşılık biletler de daha ucuzdu. 1590'larda her tiyatro soylu bir kişinin desteğiyle işletiliyordu. İtalyan tiyatrosundan bir farkı da
kadın oyuncuların olmamasıdır. Kadın rollerini çoğu zaman erkek oyuncular üstleniyordu. Elizabeth'ten sonra gelen James döneminde (1603-25)
tiyatro içerik olarak klasikçiliğe daha çok yaklaşırken
konu zenginliğini ve ufuk genişliğini de yitirmeye başladı. Bu dönemde
Ben Janson
John Ford
John Webster ve John Lyly gibi yazarlar zaman
mekan ve eylem birliği kurallarına önem verirken
trajedi ve komediyi de birbirinden daha kesin çizgilerle ayırdılar. 17. yüzyılın ortalarına doğru İngiliz tiyatrosu
maske ve dekor gibi görsel öğelere daha çok yer vermeye başlamıştı. 1642'deki burjuva devriminden sonra tiyatrolar kapatıldı ve sahne sanatı çok uzun bir süre eski canlılığına kavuşamadı.
Fransa'da düzenli tiyatro toplulukları 16. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bunların repertuvarında
ibret ve mucize oyunları kadar
kaba bürlesk ve parodiler de yer alıyordu. Ama Fransa'nın öbür Avrupa ülkeleri gibi özgün bir yerel tiyatro geleneği yoktu. Bu yüzden İtalyan Rönesansı'nın etkisini kolayca benimsedi. 17. yüzyılda ülkenin güçlü bir merkezi yönetim altında birleşmesini sağlayan Başbakan Kardinal Richeliu
en gelişmiş sahne teknolojisini içeren bir tiyatro binası yaptırdı. Richeliu
trajedi ile komedinin birbirinden ayrılması
tiyatrodan traji-komik öğelerin atılması içinde çalıştı. Ama dönemin üç önemli yazarından biri olan Corneille'in Le Cid'i Kardinalin yerleştirmeye çalıştığı klasik birlik kurallarını hiçe sayan bir trajikomediydi. Corneille'in rakibi Racine ise klasikçi kuralların içinde kalarak trajediye romantik bir ton kazandırdı. Konularını Yunan-Roma mitolojisinden ve tarihten alan bu iki yazara karşılık Moliere
Fransız toplumunun gündelik yaşamından aldığı tiplerle kendi çağını aşan bir modern komedi anlayışının kurucusu oldu. Üstelik
dönemin en sevilen oyun yazarıydı.
17. yüzyılda Avrupa'nın başka ülkelerinde de ulusal tiyatrolar kuruldu. Ama
bunların çoğu
sınırlı bir izleyici kesimine seslenebilen saray tiyatroları olarak kalacaktı. Opera ve balede gene aynı dönemde
soylu sınıfın seyirlik sanatları olarak gelişmişti.17. yüzyılın ikinci yarısında
İngiliz Restorasyon dönemi (1660-85) tiyatrosu Elizabeth dönemine geri dönmek istediyse de
İngiliz aristokrasisinin soğuk mizah anlayışını yansıtan bir töre komedisinden öteye gidemedi. Restorasyon tiyatrosunun en başarılı örneği sayılan William Congreve'in The Way of the World'ü (Dünyanın Hali) bile günümüzde sahnelenmektedir. İtalyan tiyatrosunun en önemli yazarı 18. yüzyılın ortasında bir çok komedi kaleme alan Carlo Goldoni'dir.
 
Nehir

Nehir

Admin
ORTA SINIF TİYATROSUNUN DOĞUŞU

18. yüzyılın Avrupa tiyatrosuna getirdiği en büyük yenilik
yükselmeye başlayan orta sınıf için üretilen burjuva oyunlarıydı. Bu türün öncülüğünü Fransa'da Diderot
Almanya'da da Lessing yaptı. Orta sınıf tiyatrosu
ahlakçılığıyla Rönesans öncesi dinsel tiyatroyu andırıyor
ama konularını aile yaşamından alması ve duygusallığı ile daha modern bir ruh halini yansıtıyordu. İngiltere'de Georg Lillo
The London Merchant
r
the History op George Barnwell (1731; Londralı Tüccar yada George Barnwell'in öyküsü) adlı yapıtında orta sınıftan kişilere yer vererek bir orta sınıf trajedisi yaratmayı denemiş
İtalya'da da Vittorio Alfieri oyunlarında eski Yunan öykülerinin içini güncel orta sınıf tutkularıyla doldurmuştu. Bu dönemde
klasik trajedi ve komedi
varlıklarını daha çok operada sürdürdüler. John Gay'in The Beggar's Opera'sı (1728; Dilenci Operası) popülerliğini daha sonra da koruyan bir şarkılı komediydi.
Komedi
18. yüzyılın en başarılı tiyatro yapıtlarının verildiği türdür. İngiltere'de Richard Steele'in
Nivelle de La Chausee'nin acıklı komedileri bugün de bulvar tiyatrolarınca sürdürülen bir türün ilk örnekleriydi. Buna karşılık
Oliver Goldsmith ve Richard Sheridan
Elizabeth dönemi ve sonrasının töre komedisini geliştiridiler. Eski canlılığı yitiren commedia dell'arte geleneği ise Fransa'da Marivaux
İtalya'da da Goldoni ve Gozzi'nin oyunlarıyla daha edebi ve düşünsel bir yaşama kavuştu. 18. yüzyıldan günümüze kalan en popüler komediler
Fransız oyun yazarı Beaumarchais'nin Le Barber de Seville'i (1775; Sevil Berberi
1944) ile Le Mariage de Figaro'sudur.
 
Nehir

Nehir

Admin
19. YÜZYIL VE ROMANTİZM

19. Yüzyıl romantizm çağıydı. Romantizmin başarılı olduğu edebiyat türü ise tiyatro değil
şiirdi. Bununla birlikte
Almanya'da daha 18. yüzyılın sonlarından başlayarak oldukça iddialı bir romantik tiyatro ortaya çıktı. Yeni tarzın en başarılı değilse bile en sevilen örneklerini Friedrich Schiller verdi. Goethe de başlangıçta bu akım içinde yer almış ve ilk oyunu Götz von Berlichingen (1773; Demir Elli Şövalye von Berlichingen
1933) ile coşkunluk akımının
yeni ruh halini yansıtan en güçlü belgelerden birini ortaya koymuştu. Kleist'in Prinz Fiedrich von Homburg'u da Alman romantik tiyatrosunun tipik ürünlerinden biriydi. Romantizm
tiyatroda güncel konuların
orta sınıf yaşamına özgü konuların yerini tarihin almasına yol açtı. Fransa'da Hugo'nun Hermani'si ve Alfred de Musset'nin bazı oyunları
bu tarihsel duyarlığı yansıtıyordu. Almanya'da yüzyılın ikinci yarısında Wagner'in bütün sanatları birleştirmeyi amaçlayan müzik dramları da tarihselciliğin atavizme doğru gerileme eğilimini temsil eder. Gerek Hugo'nun
gerekse Wagner'in yapıtlarında
sahnelemeyi son derece güçleştiren bir "insanüstü hacimler yaratma" tutkusu görülür.
19. yüzyılda tiyatroda daha hafif tarzlar da ortaya çıktı. Bürlesk
burletta (şarkılı fars) ve vodvil bu dönemin en yaygın türleriydi. Eugene Scribe karakter gelişiminden çok entrikaya uyarak yazdığı için "iyi kurulu oyun" olarak adlandırılan 400'e yakın yapıtıyla Paris sahnelerinde geniş bir seyirci kalabalığı toplayabildi. Eugene-Marin Labiche aynı yöntemi fars türüne uyguladı
Scribe'in bir başka öğrencisi Victorien Sardou da oyunlarının yüzeyselliğine karşın ünlü oyuncu Sarah Bernhardt'ın oyunculuğundan yararlanabildi.
19. yüzyılda tiyatro sanatını sürdürenler yazarlardan çok
oyuncu-yönetmenlerdi. Bernhardt'ın yanı sıra
Charles Kean ve "sir" unvanını alan ilk oyuncu olan Henry Irving gibi oyuncular
yalnızca sıradan oyunlara değil
Shakespeare ve Racine'in yapıtlarına kendi damgalarını basarak bir yorum olduğunu kanıtladılar.
19. yüzyıl sonunda tiyatroda yeniden daha "ciddi" eğilimler ortaya çıktı. Norveç'te Ibsen'in
İsveç'te Strindberg'in
Rusya'da Çehov'un oyunlarıyla tiyatro edebi değerini yeniden kazandı. Her üç yazar da edebiyata gerçeklik akımının içinde başlayıp daha sonra simgecilik
izlenimcilik ve dışavurumculuk gibi modernist akımların ilk örnekleri sayılan yapıtlar verdiler. Gene aynı dönemde Almanya'da Gerhart Hauptmann ile Rusya'da Maksim Gorki
kapitalizmin insan yaşamında yol açtığı yıkımı gösteren oyunlarıyla tiyatroda doğalcılığın başlıca temsilcisi oldular.
Varoluşun karanlık yüzüne işaret eden bu tür oyunlar kolayca seyirci çekmediği için
19. yüzyılda Fransa
Almanya ve İngiltere'de
gişe hasılatını gözetmeyen bir "bağımsız tiyatro" hareketi doğdu. 1887'de Fransa'da Andre Antoine'ın kurduğu Theatre-Libret (Özgür Tiyatro)
Almanya'da Otto Brahm'ın Frei Bühne'si (Özgür Sahne) ve İngiltere'de Jacob Grein'ın Independent Theatre Club'ı (Bağımsız Tiyatro Kulübü) başta Ibsen olmak üzere
Hauptmann
Strindberg
Lev Tolstoy ve George Bernard Shaw gibi eleştirel ve karamsar yazarların oyunlarını sahnelemeyi üstlendi.
Tiyatroda doğalcılığın bir başka önemli ürünü de Rusya'da 1898'di kurulan Moskova Sanat Tiyatrosu'ydu. Çehov'un oyunlarını sahnelemesiyle ünlenen bu tiyatronun kurucusu Konstantin Stanislavski
son derece ayrıntılı ve planlı bir hazırlığa ve uzun prova süresine dayalı yönetim anlayışıyla tiyatroda "gerçeklik yanılsamasını" kusursuzlaştırdı
 
Nehir

Nehir

Admin
ÇAĞDAŞ TİYATRO

Batı tiyatrosu bugün de genel olarak Stanislavski'nin sahne düzeni ve oyunculuk anlayışına dayalı bir gerçekçiliği sürdürmekle birlikte
20. yüzyılın ilk yarısında dışavurumculuk
gelecekçilik ve Bertolt Brecht'in epik tiyatrosu gibi gerçekçilik karşıtı akımlar da etkili oldu. Bu akımların hepsi farklı amaçlar ve yöntemlerle de olsa
sanatın gerçeği yansıttığı düşüncesine karşı çıktılar; doğallık yanılsamasını kırarak sanatın doğal değil yapılmış bir şey olduğunu savundular. Geliştirdikleri deneysel teknikler tiyatroyu bir vakit geçirme ve eğlenme aracı olmaktan çıkardığı için de çoğu zaman seyirci çekemedi
hatta skandallara yol açtı. Bu yeni akımların bir başka özelliği de
oyun yazarları kadar sahne tasarımcıları ve yönetmenlerin de öne çıkması
kuramcı kimliğini kazanmalarıydı. Deneysel tiyatro üzerinde etkili olmuş kuramcıların başında
İsveçli tasarımcı Adolphe Appia gelir. Appia
sahnenin bir gerçeklik atmosferi veren "sahici" dekor öğeleriyle doldurulmasına karşı çıkıyor
bunun yerine yapıtın "ruhunu" ortaya koyacak yalın bir sahne düzeni öneriyordu. Doğalcı ayrıntıların yerine
dikkati oyuncunun jestleri üzerinde toplayacak ve dramatik gerilimi çıplak bir biçimde dışa vuracak basit bir dekor gerekliydi. Appia'nın dışavurumcu görüş leri
İngiliz yönetmen Gordon Craig tarafından daha da geliştirildi. Craig
sahnede soyutlamayı uç noktasına götürdü; duygusal ve görsel değil
tinsel ya da zihinsel bir etki yaratmak için son derece öznel bir ışıklandırma yöntemi yarattı. Tek bir gotik sütunun
sahneye bir kilise havası vermekte ayrıntılı bir mukavva kilise dekorundan çok daha etkili olacağını düşünüyordu. Craig'e göre
tiyatro ve oyunculuk simgesel düzeni bozmamalıydı. Craig ve Appia'nın görüşleri
çok geniş bir uygulama alanı bulamadı. Yalnızca Avusturyalı yönetmen Max Reinhardt
Craig'in soyutlamaya dayalı dışavurum anlatımıyla canlı ve renkli bir oyun anlayışı arasında bir uzlaşma noktası yakalayabildi.
 
Nehir

Nehir

Admin
Rusya'da da 1917 Devrimi'nden sonra
kısa bir süre için
Stanislavski'nin doğalcı anlatımına karşı olan deneysel anlayışlar tiyatroya egemen oldu. Bu dönemde en etkili yönetmen
daha önce Stanislavski'nin yanında oyunculuk yapan Vsevolod Meyerhold'du. Craig'in izinden giden Meyerhold
dekorda soyutluğu daha işlevselci bir yöne çekti. Biyomekanik oyunculuk adını verdiği yöntemle oyuncuların özel kişiliklerini silmeye ve oynuculuğu bir dizi kimliksiz fiziksel harekete indirgemeye çalıştı. Sahnenin doğal bir ortam değil
tiyatro amacıyla kurulmuş yapma bir düzen olduğunu açıkça belirtmek için
vida ve çivileri gizlenmemiş dekor öğeleri kullandı. 1918'de
ilk Sovyet oyunu olan
gelecekçi şair Mayakovski'nin misteriya-buff'unu (Kutsal Güldürü) sahneleyen de Meyerhold'du. Gelecekçilik
Rusya'dakinin tam karşıtı bir siyasal görüşü savunmakla birlikte
İtalya'da da ektiliydi. İtalyan gelecekçileri
makine çağının hızını
şiddetini
mekanikliğini kutsayan ve seyirciyle oyun arasındaki görünmez duvarı yıkmaya yönelen kışkırtıcı gösteriler düzenlediler. 1921'de Bağımsız Deneysel Tiyatro'yu kuran Anton Giulio Bragaglia deneysellikle izlenebilirlik arasında bir denge oluşturmaya çalıştı.
Modernizmin Almanya'daki biçimi
dışavurumculuktu. Bu akım ilk örneklerini Strindberg'in son oyunlarında
Frank Wedekind'in sahne ve kabare için yazdığı ve bestelediği şarkılı oyunlarda vermişti. Dışavurumculuk
hem bireyin kendi ruhsal potansiyelini topluma karşı gerçekleştirmesini önerdiği
hem de bunun olanaksız olduğunu söylediği için
sahnede gerilimi
çatışmayı ifade eden öğelere önem veriyordu. Sanatın gösterdiği gerçeklik
dış dünyanın değişmez yüzü değil
insanın gerilen ve kaynaşan iç dünyasıydı. Bu akımın daha siyasal bir kolu da vardı; 1918 ayaklanmasına aktif olarak katılan sosyalist şair Ernst Toller'in Die Maschinenstürmer (1922; Makine Kırıcıları) bu eğilimin en tipik örneğiydi. Dışavurumcu tiyatro
yazarlardan çok
yönetmenlerle etkili oldu. Daha sonra Brecht'le birlikte epik tiyatro deneyine katılan Erwin Piscator
1920'lerde
makineleri hem birer dekor öğesi hem de sahne teknolojisi olarak kullandığı oyunlarda
insanın artık yaşamadığını
ama mekanik dünyanın bir tür insani (daha doğrusu
şeytani) canlılık kazandığını gösterebilmişti.
 
Nehir

Nehir

Admin
Fransa'da ise deneysel tiyatro fazla gelişmedi. Bunun bir nedeni
modernizmin Fransa'ya özgü biçimi olan gerçeküstücülüğün tiyatroya fazla önem vermemesi ve sanatını da zaten seyirlik bir gösteri biçiminde gerçekleştirmesiydi. Öte yandan
yeni akımlardan etkilenen oyun yazarları ve yönetmenler de
Almanya ve Rusya'da olduğu gibi oyunculuk sanatını sarsmaya çalışmıyorlar
tam tersine oyuncuyu öne çıkaran eski commedia dell'arte geleneğini sürdürüyorlardı. Fransa'da
20. yüzyılın ilk yarısında Georges Feydeau'nun bulvar komedileri popülerdi. Buna karşılık
Jacques Copeau
Louis Jouvet
Charles Dullin ve Georges Pitoeff gibi yönetmenler
seyircisiz kalma noktasına düşmeden
tiyatronun da bir sanat olduğu iddiasını elden bırakmadılar. Özellikle Pitoeuff
Almanya'dakine koşut bir biçimde
dikkati oyunun düşünsel içeriği üzerinde toplamak amacıyla dekor ve oyunculuğu süsleme öğelerinden arındırdı.
İngiliz tiyatrosu
kara Avrupa'sındaki deneylerden uzak durdu. Yüzyıl başında
Bernard Shaw'un sahneyi bir felsefi ve siyasal tartışma arenasına dönüştüren oyunları ilgi çekiyordu. Granville-Barker da Shakespeare oyunlarını sadeleştirdi
geleneksel yorumlardaki tumturaklı ve ağır havayı eledi. Amerikan tiyatrosu bu dönemde aslında bir eğlence endüstrisi durumundaydı; gene de ülkenin ilk önemli oyun yazarı olan Eugene O'Neill'in yapıtları 1920'lerde sahnelenmeye başladı. İrlanda'da da J. M. Synge ve Seah O'Casey'in oyunları
yüzyıl başlarındaki toplumsal ve ruhsal çalkantıyı yansıtıyordu.
20. tiyatrosunun en etkili adı
hiç kuşkusuz Bertolt Brecht'ti. Brecht'in epik tiyatro anlayışı ve ADC'de 1949'da kurduğu Berliner Ensemble
John Arden ve Edward Bond gibi İngiliz yönetmenleri de etkiledi. Tiyatroda yanılsamaya ve edebi anlatıma karşı tepkinin bir ifadesi de belgesel tiyatro ya da olgu tiyatrosu adı verilen anlayıştı. Burada
yaşanmış bir olay fazlaca değiştirilmeden ve belgelerle desteklenerek sahneye konuyordu. Peter Weiss'ın Ermittlung'u (1965; Soruşturma
1971) bu tarzın en başarılı örneğiydi. 1980'lerde de İskoçya'da John McGrath'ın 7:84 adlı topluluğu bu anlayışı sürdürmektedir.
20. yüzyıl tiyatrosundaki bir başka önemli eğilim de
insanla dünya arasındaki uyumsuzluğu hem insanın
hem de dünyanın anlamının silindiği noktaya kadar götüren uyumsuzluk tiyatrosuydu. Beckett'in sıkıntılı ve hüzünlü kuklalara dönüşmüş insanların dünyasını anlatan tiyatrosu
Arthur Adamov ve Eugene Ionesco'nun daha fantastik denemeleri
İngiltere'de Harold Pinter'ın oyunları
eleştirmenlerce bu akım içinde değerlendirilir. Tarzın kökenleri
Fransız yazarı Alfred Jarry'nin 15 yaşındayen yazdığı kukla oyunu Ubu roi'ya (1896; Übü
1963) değin götürülebilir.
 
Nehir

Nehir

Admin
Uyumsuzluk tiyatrosu sahnedeki bütün görsel ve duyusal öğeleri en aza indirmişti. Buna karşılık
Antonin Artaud'nun vahşet tiyatrosu bu duyusal etkileri insanların bastırılmış güdülerini ayaklandırmak için kullanır. Bazı eleştirmenlerce uyumsuzluk tiyatrosu içinde değerlendirilen Jean Genet ve Fernando Arrabal'ın oyunları da kamçılayıcı gerginlikleriyle Artaud çizgisine daha yakındır. 1960'ladan sonra İngiltere ve ABD'de de seyirciyle oyuncu arasındaki mesafeyi kaldırmaya
tiyatronun dokunulmazlığını parçalamaya yönelen "alternatif tiyatro" hareketleri yaygınlaştı. Bunların en etkilileri
ABD'de Julian Beck ve Judith Malina'nın Living Theatre'ı (Yaşayan Tiyatro) ile İngiltere'de epik tiyatro uygulamasını sürdüren George Devine'in İngiliz Sahne Topluluğuy'du. Arnold Wesker
John Osborne ve John Arden gibi yeni oyun yazarlarının yapıtları Devine'in tiyatrosunda sahnelendi. Deneysel tiyatronun Avrupa'daki öncülerinden biri ise
seyircinin oyuna katılmasını savunarak hem Avrupa
hem de ABD'deki deneysel tiyatro topluluklarını etkileyen Polonyalı yönetmen Jerzy Grotowski'ydi.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de Laurence Olivier ve John Gielgud gibi Shakespeare yorumcuları
geleneksel tiyatroyu sürdürerek yeni bir klasik oyuncu kuşağının yetişmesini sağladılar. 1961'de Kraliyet Shakespeare Topluluğu'nu kuran Peter Book da
deneycilikle seyirci zevkini uzlaştırabilmiş yönetmenlerden biridir. Aynı dönemde Fransa'nın önemli yönetmenleri arasında
yönetmenin yaratıcılığına ağırlık veren tümel tiyatro anlayışını geliştiren oyuncu ve yönetmen Jean Vilar'ı anmak gerekir. Almanca konuşan ülkelerde ise 1960'lar ve sonrasında Max Frisch
Friedrich Dürrenmatt
Peter Weiss ve Peter Handke gibi yazarlar karamsar bir dünya görüşünü ilerici bir siyaset anlayışıyla birleştirmeye çalıştılar.
 
A

Abdullah

Yeni Üye
 • İtalyan Rönesansı'nın etkisi İngiltere'de daha geç ve daha zayıf hissedildi. Bu yüzden[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Elizabeth dönemi (1558- 1603) yalnızca tiyatroda değil[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] genel olarak edebiyatta özgün İngiliz geleneğinde kurulduğu yıllar oldu. Aslında bu dönemde İngiliz tiyatrosu karşıt etkilere açık durumdaydı: Bir yandan Protestan kilisesinin nüfuzunu kırmak için Corpus Christi Yortusu'nu kutlamak yasaklanmış[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] bu da gizem ve ibret oyunlarının gerilemesine yol açmıştır. Öte yandan [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] saray tiyatroyu İngiliz ulusak kimliğini pekiştirmek içinde kullanmak istiyordu. Bütün bunlara karşı[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Avrupa'daki düşünsel[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] ahlaki ve dinsel çatışmaların özgürleştirici etkisi de 16. yüzyılın sonuna doğru şiddetlendi. Bunun sonucunda ortaya tiyatro da bu gerilimli[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] yeniliklere açık ruh halini yansıtıyordu. İngiliz tiyatrosu[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] kendi özgün ortaçağ geleneğinden aldığı mirası kara Avrupa'sının daha incelmiş buluşlarıyla kaynaştırarak[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] saray tiyatrosunun sınırlarını aşan[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL]toplumun her kesimine seslenebilen bir sanat türü yarattı.
  Marlovu'un[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Shakespeare'nin[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Beaumant ve Fletcher'in oyunlarını herkes izleyebiliyordu. İngiltere'de de ilk tiyatrolar[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] 1576'dan başlayarak Elizabeth döneminde kuruldu. Bu ilk tiyatrolar[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] daha önce oyunların sahnelendiği han avlularının biraz daha geliştirilmiş biçimiydi; seyirciler[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] üstü açık bir yapı içinde[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] yükseltilmiş bir tahta platformdan oluşan sahnenin üç yanında bulunan sıralarda oturuyordu. İzleyicilerle oyuncular arasındaki alış veriş[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İtalyan tiyatrosundan daha fazlaydı. Buna karşılık biletler de daha ucuzdu.1590'larda her tiyatro soylu bir kişinin desteğiyle işletiliyordu. İtalyan tiyatrosundan bir farkı da[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] kadın oyuncuların olmamasıdır. Kadın rollerini çoğu zaman erkek oyuncular üstleniyordu. Elizabeth'ten sonra gelen James döneminde (1603-25)[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] tiyatro içerik olarak klasikçiliğe daha çok yaklaşırken[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] konu zenginliğini ve ufuk genişliğini de yitirmeye başladı. Bu dönemde[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Ben Janson[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] John Ford[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] John Webster ve John Lyly gibi yazarlar zaman[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] mekan ve eylem birliği kurallarına önem verirken[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] trajedi ve komediyi de birbirinden daha kesin çizgilerle ayırdılar. 17. yüzyılın ortalarına doğru İngiliz tiyatrosu[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] maske ve dekor gibi görsel öğelere daha çok yer vermeye başlamıştı. 1642'deki burjuva devriminden sonra tiyatrolar kapatıldı ve sahne sanatı çok uzun bir süre eski canlılığına kavuşamadı.
  Fransa'da düzenli tiyatro toplulukları 16. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bunların repertuvarında[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] ibret ve mucize oyunları kadar[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] kaba bürlesk ve parodiler de yer alıyordu. Ama Fransa'nın öbür Avrupa ülkeleri gibi özgün bir yerel tiyatro geleneği yoktu. Bu yüzden İtalyan Rönesansı'nın etkisini kolayca benimsedi. 17. yüzyılda ülkenin güçlü bir merkezi yönetim altında birleşmesini sağlayan Başbakan Kardinal Richeliu[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] en gelişmiş sahne teknolojisini içeren bir tiyatro binası yaptırdı. Richeliu[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] trajedi ile komedinin birbirinden ayrılması[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] tiyatrodan traji-komik öğelerin atılması içinde çalıştı. Ama dönemin üç önemli yazarından biri olan Corneille'in Le Cid'i Kardinalin yerleştirmeye çalıştığı klasik birlik kurallarını hiçe sayan bir trajikomediydi. Corneille'in rakibi Racine ise klasikçi kuralların içinde kalarak trajediye romantik bir ton kazandırdı. Konularını Yunan-Roma mitolojisinden ve tarihten alan bu iki yazara karşılık Moliere[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Fransız toplumunun gündelik yaşamından aldığı tiplerle kendi çağını aşan bir modern komedi anlayışının kurucusu oldu. Üstelik[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] dönemin en sevilen oyun yazarıydı.
  17. yüzyılda Avrupa'nın başka ülkelerinde de ulusal tiyatrolar kuruldu. Ama[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] bunların çoğu[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] sınırlı bir izleyici kesimine seslenebilen saray tiyatroları olarak kalacaktı. Opera ve balede gene aynı dönemde[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] soylu sınıfın seyirlik sanatları olarak gelişmişti.17. yüzyılın ikinci yarısında[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İngiliz Restorasyon dönemi (1660-85) tiyatrosu Elizabeth dönemine geri dönmek istediyse de[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İngiliz aristokrasisinin soğuk mizah anlayışını yansıtan bir töre komedisinden öteye gidemedi. Restorasyon tiyatrosunun en başarılı örneği sayılan William Congreve'in The Way of the World'ü (Dünyanın Hali) bile günümüzde sahnelenmektedir. İtalyan tiyatrosunun en önemli yazarı 18. yüzyılın ortasında bir çok komedi kaleme alan Carlo Goldoni'dir.


  • [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/sinema-tiyatro-ve-televizyon/12345-tiyatro-tarihi.html#"]Bu yazıyı beğendim.[/URL]  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13318"]
  Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13318"]
  Alıntı ile Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13318"]
  [/URL][URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/reputation.php?do=addreputation&p=13318"] [/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/report.php?p=13318"] [/URL]

  [*]28-11-2008 07:56#7
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]Nehir[/URL]

  Yönetici
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]
  [/URL]Üyelik tarihiMay 2008Mesajlar5.432Tecrübe Puanı10

  [h=2]
  [/h]ORTA SINIF TİYATROSUNUN DOĞUŞU

  18. yüzyılın Avrupa tiyatrosuna getirdiği en büyük yenilik[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] yükselmeye başlayan orta sınıf için üretilen burjuva oyunlarıydı. Bu türün öncülüğünü Fransa'da Diderot[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Almanya'da da Lessing yaptı. Orta sınıf tiyatrosu[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] ahlakçılığıyla Rönesans öncesi dinsel tiyatroyu andırıyor[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] ama konularını aile yaşamından alması ve duygusallığı ile daha modern bir ruh halini yansıtıyordu. İngiltere'de Georg Lillo[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] The London Merchant[URL="http://www.supermp3.org/images/smilies/redface.gif"]
  [/URL]r[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] the History op George Barnwell (1731; Londralı Tüccar yada George Barnwell'in öyküsü) adlı yapıtında orta sınıftan kişilere yer vererek bir orta sınıf trajedisi yaratmayı denemiş[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İtalya'da da Vittorio Alfieri oyunlarında eski Yunan öykülerinin içini güncel orta sınıf tutkularıyla doldurmuştu. Bu dönemde[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] klasik trajedi ve komedi[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] varlıklarını daha çok operada sürdürdüler. John Gay'in The Beggar's Opera'sı (1728; Dilenci Operası) popülerliğini daha sonra da koruyan bir şarkılı komediydi.
  Komedi[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] 18. yüzyılın en başarılı tiyatro yapıtlarının verildiği türdür. İngiltere'de Richard Steele'in[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Nivelle de La Chausee'nin acıklı komedileri bugün de bulvar tiyatrolarınca sürdürülen bir türün ilk örnekleriydi. Buna karşılık[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Oliver Goldsmith ve Richard Sheridan[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL]Elizabeth dönemi ve sonrasının töre komedisini geliştiridiler. Eski canlılığı yitiren commedia dell'arte geleneği ise Fransa'da Marivaux[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL]İtalya'da da Goldoni ve Gozzi'nin oyunlarıyla daha edebi ve düşünsel bir yaşama kavuştu. 18. yüzyıldan günümüze kalan en popüler komediler[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Fransız oyun yazarı Beaumarchais'nin Le Barber de Seville'i (1775; Sevil Berberi[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] 1944) ile Le Mariage de Figaro'sudur.


  • [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/sinema-tiyatro-ve-televizyon/12345-tiyatro-tarihi.html#"][/URL]  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13319"]
  Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13319"]
  Alıntı ile Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13319"]
  [/URL][URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/reputation.php?do=addreputation&p=13319"] [/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/report.php?p=13319"] [/URL]

  [*]28-11-2008 07:56#8
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]Nehir[/URL]

  Yönetici
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]
  [/URL]Üyelik tarihiMay 2008Mesajlar5.432Tecrübe Puanı10

  [h=2]
  [/h]19. YÜZYIL VE ROMANTİZM

  19. Yüzyıl romantizm çağıydı. Romantizmin başarılı olduğu edebiyat türü ise tiyatro değil[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] şiirdi. Bununla birlikte[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Almanya'da daha 18.yüzyılın sonlarından başlayarak oldukça iddialı bir romantik tiyatro ortaya çıktı. Yeni tarzın en başarılı değilse bile en sevilen örneklerini Friedrich Schiller verdi. Goethe de başlangıçta bu akım içinde yer almış ve ilk oyunu ***z von Berlichingen (1773; Demir Elli Şövalye von Berlichingen[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] 1933) ile coşkunluk akımının[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] yeni ruh halini yansıtan en güçlü belgelerden birini ortaya koymuştu. Kleist'in Prinz Fiedrich von Homburg'u da Alman romantik tiyatrosunun tipik ürünlerinden biriydi. Romantizm[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] tiyatroda güncel konuların[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] orta sınıf yaşamına özgü konuların yerini tarihin almasına yol açtı. Fransa'da Hugo'nun Hermani'si ve Alfred de Musset'nin bazı oyunları[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] bu tarihsel duyarlığı yansıtıyordu. Almanya'da yüzyılın ikinci yarısında Wagner'in bütün sanatları birleştirmeyi amaçlayan müzik dramları da tarihselciliğin atavizme doğru gerileme eğilimini temsil eder. Gerek Hugo'nun[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] gerekse Wagner'in yapıtlarında[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] sahnelemeyi son derece güçleştiren bir "insanüstü hacimler yaratma" tutkusu görülür.
  19. yüzyılda tiyatroda daha hafif tarzlar da ortaya çıktı. Bürlesk[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] burletta (şarkılı fars) ve vodvil bu dönemin en yaygın türleriydi.Eugene Scribe karakter gelişiminden çok entrikaya uyarak yazdığı için "iyi kurulu oyun" olarak adlandırılan 400'e yakın yapıtıyla Paris sahnelerinde geniş bir seyirci kalabalığı toplayabildi. Eugene-Marin Labiche aynı yöntemi fars türüne uyguladı[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Scribe'in bir başka öğrencisi Victorien Sardou da oyunlarının yüzeyselliğine karşın ünlü oyuncu Sarah Bernhardt'ın oyunculuğundan yararlanabildi.
  19. yüzyılda tiyatro sanatını sürdürenler yazarlardan çok[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] oyuncu-yönetmenlerdi. Bernhardt'ın yanı sıra[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Charles Kean ve "sir" unvanını alan ilk oyuncu olan Henry Irving gibi oyuncular[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] yalnızca sıradan oyunlara değil[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Shakespeare ve Racine'in yapıtlarına kendi damgalarını basarak bir yorum olduğunu kanıtladılar.
  19. yüzyıl sonunda tiyatroda yeniden daha "ciddi" eğilimler ortaya çıktı. Norveç'te Ibsen'in[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İsveç'te Strindberg'in[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Rusya'da Çehov'un oyunlarıyla tiyatro edebi değerini yeniden kazandı. Her üç yazar da edebiyata gerçeklik akımının içinde başlayıp daha sonra simgecilik[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL]izlenimcilik ve dışavurumculuk gibi modernist akımların ilk örnekleri sayılan yapıtlar verdiler. Gene aynı dönemde Almanya'da Gerhart Hauptmann ile Rusya'da Maksim Gorki[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] kapitalizmin insan yaşamında yol açtığı yıkımı gösteren oyunlarıyla tiyatroda doğalcılığın başlıca temsilcisi oldular.
  Varoluşun karanlık yüzüne işaret eden bu tür oyunlar kolayca seyirci çekmediği için[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] 19. yüzyılda Fransa[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Almanya ve İngiltere'de[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] gişe hasılatını gözetmeyen bir "bağımsız tiyatro" hareketi doğdu. 1887'de Fransa'da Andre Antoine'ın kurduğu Theatre-Libret (Özgür Tiyatro)[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Almanya'da Otto Brahm'ın Frei Bühne'si (Özgür Sahne) ve İngiltere'de Jacob Grein'ın Independent Theatre Club'ı (Bağımsız Tiyatro Kulübü) başta Ibsen olmak üzere[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Hauptmann[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Strindberg[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Lev Tolstoy ve George Bernard Shaw gibi eleştirel ve karamsar yazarların oyunlarını sahnelemeyi üstlendi.
  Tiyatroda doğalcılığın bir başka önemli ürünü de Rusya'da 1898'di kurulan Moskova Sanat Tiyatrosu'ydu. Çehov'un oyunlarını sahnelemesiyle ünlenen bu tiyatronun kurucusu Konstantin Stanislavski[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] son derece ayrıntılı ve planlı bir hazırlığa ve uzun prova süresine dayalı yönetim anlayışıyla tiyatroda "gerçeklik yanılsamasını" kusursuzlaştırdı


  • [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/sinema-tiyatro-ve-televizyon/12345-tiyatro-tarihi.html#"][/URL]  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13320"]
  Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13320"]
  Alıntı ile Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13320"]
  [/URL][URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/reputation.php?do=addreputation&p=13320"] [/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/report.php?p=13320"] [/URL]

  [*]28-11-2008 07:58#9
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]Nehir[/URL]

  Yönetici
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]
  [/URL]Üyelik tarihiMay 2008Mesajlar5.432Tecrübe Puanı10

  [h=2]
  [/h]ÇAĞDAŞ TİYATRO

  Batı tiyatrosu bugün de genel olarak Stanislavski'nin sahne düzeni ve oyunculuk anlayışına dayalı bir gerçekçiliği sürdürmekle birlikte[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL]20. yüzyılın ilk yarısında dışavurumculuk[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] gelecekçilik ve Bertolt Brecht'in epik tiyatrosu gibi gerçekçilik karşıtı akımlar da etkili oldu. Bu akımların hepsi farklı amaçlar ve yöntemlerle de olsa[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] sanatın gerçeği yansıttığı düşüncesine karşı çıktılar; doğallık yanılsamasını kırarak sanatın doğal değil yapılmış bir şey olduğunu savundular. Geliştirdikleri deneysel teknikler tiyatroyu bir vakit geçirme ve eğlenme aracı olmaktan çıkardığı için de çoğu zaman seyirci çekemedi[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] hatta skandallara yol açtı. Bu yeni akımların bir başka özelliği de[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] oyun yazarları kadar sahne tasarımcıları ve yönetmenlerin de öne çıkması[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] kuramcı kimliğini kazanmalarıydı. Deneysel tiyatro üzerinde etkili olmuş kuramcıların başında[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İsveçli tasarımcı Adolphe Appia gelir. Appia[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] sahnenin bir gerçeklik atmosferi veren "sahici" dekor öğeleriyle doldurulmasına karşı çıkıyor[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] bunun yerine yapıtın "ruhunu" ortaya koyacak yalın bir sahne düzeni öneriyordu. Doğalcı ayrıntıların yerine[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] dikkati oyuncunun jestleri üzerinde toplayacak ve dramatik gerilimi çıplak bir biçimde dışa vuracak basit bir dekor gerekliydi. Appia'nın dışavurumcu görüş leri[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İngiliz yönetmen Gordon Craig tarafından daha da geliştirildi. Craig[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] sahnede soyutlamayı uç noktasına ***ürdü; duygusal ve görsel değil[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] tinsel ya da zihinsel bir etki yaratmak için son derece öznel bir ışıklandırma yöntemi yarattı. Tek bir gotik sütunun[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] sahneye bir kilise havası vermekte ayrıntılı bir mukavva kilise dekorundan çok daha etkili olacağını düşünüyordu. Craig'e göre[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] tiyatro ve oyunculuk simgesel düzeni bozmamalıydı. Craig ve Appia'nın görüşleri[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] çok geniş bir uygulama alanı bulamadı. Yalnızca Avusturyalı yönetmen Max Reinhardt[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Craig'in soyutlamaya dayalı dışavurum anlatımıyla canlı ve renkli bir oyun anlayışı arasında bir uzlaşma noktası yakalayabildi.


  • [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/sinema-tiyatro-ve-televizyon/12345-tiyatro-tarihi.html#"][/URL]  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13321"]
  Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13321"]
  Alıntı ile Cevapla[/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=13321"]
  [/URL][URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/reputation.php?do=addreputation&p=13321"] [/URL] [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/report.php?p=13321"] [/URL]

  [*]28-11-2008 07:58#10
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]Nehir[/URL]

  Yönetici
  [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/uyeler/1-nehir.html"]
  [/URL]Üyelik tarihiMay 2008Mesajlar5.432Tecrübe Puanı10

  [h=2]
  [/h]Rusya'da da 1917 Devrimi'nden sonra[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] kısa bir süre için[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Stanislavski'nin doğalcı anlatımına karşı olan deneysel anlayışlar tiyatroya egemen oldu. Bu dönemde en etkili yönetmen[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] daha önce Stanislavski'nin yanında oyunculuk yapan Vsevolod Meyerhold'du. Craig'in izinden giden Meyerhold[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] dekorda soyutluğu daha işlevselci bir yöne çekti. Biyomekanik oyunculuk adını verdiği yöntemle oyuncuların özel kişiliklerini silmeye ve oynuculuğu bir dizi kimliksiz fiziksel harekete indirgemeye çalıştı. Sahnenin doğal bir ortam değil[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] tiyatro amacıyla kurulmuş yapma bir düzen olduğunu açıkça belirtmek için[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] vida ve çivileri gizlenmemiş dekor öğeleri kullandı. 1918'de[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] ilk Sovyet oyunu olan[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] gelecekçi şair Mayakovski'nin misteriya-buff'unu (Kutsal Güldürü) sahneleyen de Meyerhold'du. Gelecekçilik[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL]Rusya'dakinin tam karşıtı bir siyasal görüşü savunmakla birlikte[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] İtalya'da da ektiliydi. İtalyan gelecekçileri[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] makine çağının hızını[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL]şiddetini[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] mekanikliğini kutsayan ve seyirciyle oyun arasındaki görünmez duvarı yıkmaya yönelen kışkırtıcı gösteriler düzenlediler.1921'de Bağımsız Deneysel Tiyatro'yu kuran Anton Giulio Bragaglia deneysellikle izlenebilirlik arasında bir denge oluşturmaya çalıştı.
  Modernizmin Almanya'daki biçimi[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] dışavurumculuktu. Bu akım ilk örneklerini Strindberg'in son oyunlarında[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] Frank Wedekind'in sahne ve kabare için yazdığı ve bestelediği şarkılı oyunlarda vermişti. Dışavurumculuk[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] hem bireyin kendi ruhsal potansiyelini topluma karşı gerçekleştirmesini önerdiği[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] hem de bunun olanaksız olduğunu söylediği için[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] sahnede gerilimi[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] çatışmayı ifade eden öğelere önem veriyordu. Sanatın gösterdiği gerçeklik[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] dış dünyanın değişmez yüzü değil[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] insanın gerilen ve kaynaşan iç dünyasıydı. Bu akımın daha siyasal bir kolu da vardı; 1918 ayaklanmasına aktif olarak katılan sosyalist şair Ernst Toller'in Die Maschinenstürmer (1922; Makine Kırıcıları) bu eğilimin en tipik örneğiydi. Dışavurumcu tiyatro[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] yazarlardan çok[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] yönetmenlerle etkili oldu. Daha sonra Brecht'le birlikte epik tiyatro deneyine katılan Erwin Piscator[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] 1920'lerde[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] makineleri hem birer dekor öğesi hem de sahne teknolojisi olarak kullandığı oyunlarda[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] insanın artık yaşamadığını[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] ama mekanik dünyanın bir tür insani (daha doğrusu[URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/images/smilies/smiliv.gif"]
  [/URL] şeytani) canlılık kazandığını gösterebilmiştir


  • [URL="http://www.yasamvesaglik.com/forum/sinema-tiyatro-ve-televizyon/12345-tiyatro-tarihi.html#"][/URL] 
Üst