Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?

!pek

!pek

Admin
SORU: Son yapılan toplu sözleşmede yer alan hüküm uyarınca, Sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri çalıştıkları yıla tarafından değişmektedir. (Örn: 0-5 sene, 6-10 sene gibi) Ben Gençlikte çalışırken başka bir bakanlığa geçtim. Benim yeni sözleşme ücretim belirlenirken iki kurumdaki hizmet sürem birleştirilecek mi?
CEVAP :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin B bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir
"B) Sözleşmeli personel: (1) Kalkınma planı, takvim program ve meslek programlarında bulunan kayda değer projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için durum olan, zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir iş bilgisine ve ihtisasına gereklilik bildiren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üstüne Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, finansal yılla sınırlı olarak anlaşma ile çalıştırılmasına karar verilen ve emekçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir."
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları aranjör Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesi ise şu şekildedir.
"
Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak saptama edilir."
bundan başka, 2018 ve 2019 yılına yönelik toplu sözleşmede şu karar alınmıştır.
"Madde 47- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan "kurumunda benzer pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "halk kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet Süresi" şeklinde uygulanır."
sonuç olarak, öbür millet kurum ve kuruluşlarda hizmeti olan sözleşmeli personelin, 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Anlaşma hükümleri gereği ücretleri belirlenirken, hizmetlerinin bir bütünüyle değerlendirilmesi mümkün olacaktır.
Ama yapılan düzenleme uyarınca;
1- Sadece benzer unvandaki hizmet süreleri birleştirilebilecektir.
2- Öbür unvanlardaki hizmetler birleşemeyecektir.
3- Daha önce 657'e bağlı memur statüsünde geçen aynı unvandaki hizmetler de birleşebilecektir. Zira yeni düzenlemede ayrıca pozisyon hem kadro ifadesi kullanılmıştır. Kadro ifadesi 657'e bağlı memurlar için kullanılmaktadır. Pozisyon ifadesi ise sözleşmeli istihdamda kullanılmaktadır. Buna göre örneğin daha kadrolu hemşire olan bir kişi eğer sözleşmeli hemşire olursa, ücrete esas hizmet süreleri birleşebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken tekrar aynı unvanda geçen hizmetlerin olması gerektiğidir.
 
Üst