Sözleşmeli personel için rapor kesintisi nasıl hesaplanır?

!pek

!pek

Admin
SORU: Merhabalar... Nişanlım sınıf öğretmeni, sözleşmeli olarak 2016 sonuna dürüst atandı. Ara Sıra sıhhat durumundan rapor alıyor. Ilk raporu 6 gündü, 500 tl gibi bir aidat ödedi. İkinci raporu 8 gündü 700-800 tl arası geri ödemesi gerektiği MEB müdürlüğünden söylenmiş. Bu durumla karşılaşan var mı?
CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam edilen personelin almış olduğu afiyet raporundan nedeniyle ücretinden ne şekilde kesinti olacağı ile ilgili olarak;
6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın 10 uncu maddesinde; "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli rahatsızlık izni verilebilir. Rahatsızlık nedeniyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici meslek göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür" düzenleme yer almaktadır.

böylece, sözleşmeli personelden rapor alanların ücretinden bir kesinti olmayacak, yalnızca Sosyal Emniyet Kurumu göre ödenen "iş göremezlik ödeneği" dek bir düşüş olacaktır.

Meslek göremezlik ödeneği ne şekilde hesaplanacağı ile ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Geçici meslek göremezlik ödeneği" başlıklı 18 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık durumu kurullarından istirahat raporu dargın olması şartıyla;
...
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan rahatsızlık sigortasına bağlı olanların hastalık sebebiyle meslek göremezliğe uğraması halinde, meslek göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde minimum doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici meslek göremezliğin üçüncü gününden açılmak üzere her gün için,
...
...
Geçici iş göremezlik ödeneği verilir."


Ayrıca, 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Geçici meslek göremezlik ödeneğinin ödenmesi başlıklı" 40 ıncı maddesinde,
"....
(3) Iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak jurnal kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.
...." düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye kadar hesaplanacak iş göremezlik ödeneğini 4/b sözleşmeli öğretmenler için hesaplarsak; örneğin 12 jurnal rapor aldıysa 10 jurnal rapor için iş göremezlik ödeneği hesaplanacaktır. (2 gün için hesaplanmamaktadır)
Prime kazancı: 3.032,91
Günlük kazancı: 3032,91/30:101,10
1 jurnal iş göremezlik ödeneği: 101,10*2/3: 67,40
10 günlük iş göremezlik ödeneği: 67,40*10:674,00 TL eder.
 
Üst