Şevki Bey Biyografi-Şevki Bey Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Şevki Bey31 yıllık kısa ömrüne binin üzerinde beste sığdıran ender san'atçılardan biridir. 1860 yılında Fatih'te daha otuzbir yaşında iken kalp durmasından ölmüştür.

İçki iptilâsı olan Şevki Bey anlatılanlara göre son derece rindâne yaşamıştır. Yazar ve bestekar Ahmet Râsim Bey şu olayı nakletmiş:

“Bir Avrupa kumpanyasının oynadığı Karmen Operası'ndan çıktıktan sonra hayretler içinde temin etti.”

Şevki Bey hakkında yazılanlar oldukça sınırlıdır. Türkü ve folklor araştırmacısı Sadi Yaver Ataman kısık sesi ile şarkılarını okuduğunu söylemiştir."

Şevki Bey'in şarkılarına seçtiği ağzını her açışta değişik nağmelerle şakıyan bir insan olduğuna inanmak zor değildir.

Şevki Bey'in şarkıları melodik örgüsü son derece sağlam irticâlen ve büyük bir tabiilikle beste yapan Şevki Bey'in şarkıları üzerinde sonralari uğraşmış olduğu şüphelidir.

Şevki Bey'in erken ölümü bazılarınca içki iptilâsına bağlanır. Mezarı Beylerbeyi ile Kuzguncuk arasında Boğaz Köprüsü'nün ayağının dibinde bulunan Nakkaştepe Mezarlığı'nın sırtlarındadır ve yeri bu gün de bellidir. Başucundaki uzun konik taşın üzerinde eski yazıyla kazınmış olan kitâbe yakın dostu zamanın başsavcısı Mehmed Hâfid Bey'in Şevki Bey'e yazmış olduğu mersiyedir. Bu taş da Hâfid Bey'in önayak olması ile dikilmiştir. Mersiyenin metni aşağıdaki gibidir:

Mûsıki fenninde kesb-i imtiyâz / Eylemişdi şevk-i âheng-tırâz

Rahât’ül-Ervâh idi her nağmesi / Sûz-i Dil’den gösterirken perde sâz

Tâze bir verd-i sabah-perver iken / Kıldı pejmurde hazân-ı tîre-bâz

Târ-ı tanbûr-î hayâtî gam alıp / Eyler idi mızrâb-ı kalb-ihtisâz

Müstaiddi kâr-ü nakş’a tab’ı kim / Merhâle-i Nakkâş oldu sâye-sâz

Bir nefeste mürg-ı rûhu bâl açıp / Cennete kondu misâl-i şâhbâz

Çıktı bir târih pesendîde Hafîd / Hâke düştü bî-emel ol verd-i nâz

Recâizâde Mahmut'un "Gül hazin tarihçi Murat Bardakcı tarafından yayınlanan hatıratında Rahmi Bey'in bu eseri Şevki Bey'in ölümü üzerine bestelediğini anlatmaktadır. Tanburi Refik'in Rahmi Bey'in ilk eseri olduğunu da söylediği bu şarkıda Rahmi Bey'in diğer eserlerinde rastlanmayan bir monotonluk göze çarpmaktadır.

Şevki Bey 'in aşağıdakı bir kaç eseri bile O'nun bestekârlığı hakkında bir fikir verebilir. Kısa ömrünün son on yılında çeşitli makamlarda yaptığı bestelerin sayısı binin üzerinde olup

Arza lâyık değil amma hünerim

Nâçizane bini buldu eserim

beyiti ile bu sayıyı dile getirmiştir.Bazı ünlü eserleri
 
M

Muhibbi

Yeni Üye
franz schubert gibi 31 yaşında ölen, yaşadığı çağda hacı arif bey dışında neredeyse hiç ciddiye alınmayan, bestelediği 1000* kadar şarkının ancak 210 tanesi elimizde bulunan besteci. rind bir hayat yaşamış ve alkolün de etkisi ile genç yaşta yaşama gözlerini yummuştur.
 
Üst