Osman Karatay

Nehir

Nehir

Admin
Yazar. 1971 Çorum doğumlu. Çorum İnönü İlkokulu Çorum Atatürk Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü (1995) mezunu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi SBE Ortaçağ Tarihi dalında Bosna Krallığı: Bağımsızlıktan Osmanlı Fethine Kadar Bosna adlı çalışmasıyla (2002) doktorasını ise halen yine aynı bölümde Maveraünnehir Bulgarları Hakkındaki Rivayetlerin Tahlili konulu çalışmasıyla yapmakta. Üniversite yıllarında iken 1993-1995 arasında Yeni Hafta ve onu takip eden Gündüz gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı ve sosyo-ekonomik konularda fikir yazıları yazdı. 1995 yılında CHA temsilcisi olarak Saraybosna’ya gitti ve üç yıl orada kaldı. Bu arada Sırbistan Hırvatistan Sancak ve Kosova gibi yerlere araştırma gezileri yaptı. Dönüşünde Türk Tarih Kurumu’nun Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi (TÜSOKTAR) projesinde çalıştı. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı ve 1999 -2000 yıllarında burada Balkan Araştırmaları Masası başkanlığı yaptı. Daha sonra Yeni Türkiye Yayın Merkezi tarafından yürütülen Türkler adlı projeyi yönetti ve dünyada Türkler hakkındaki en büyük çalışma olan toplam 37 ciltlik aynı adlı eserin ortaya çıkışında en fazla katkıyı yapanlardan biri oldu. Ayrıca bu esere iki bölüm yazdı. 2002 sonlarında Ankara’da KaraM yayınevini kurdu ve kısa bir süre sonra Çorum’a taşındı. Yayınevini bir Karadeniz Araştırmaları Merkezi hüviyeti kazanacak şekilde geliştirerek 2004 yılı başında Karadeniz Araştırmaları adlı üç aylık akademik bir dergi yayınlamaya başladı. 2005 yılında ise Dr. Bilgehan A. Gökdağ ile birlikte Balkanlar El Kitabı adlı büyük bir yayın projesine girdi. Halen KaraM’da bağımsız araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.
Ortaokul yıllarından 1993 yılına kadar şiirle meşgul oldu. Ancak kendisini sadece bilime vermek için tamamı hece vezniyle yazılmış 450 adet şiiri yaktı. Bunun haricinde çok az sayıda şiiri muhafaza etmiştir. Üniversite yıllarında erkenden başladığı tercüme faaliyetlerinin yanında tarih konularında deneme ve makaleler de yazdı. Güncel konularla meşgul olduğu zamanlarda bile Eskiçağ ve Ortaçağ’a olan merakını korudu. İngilizce’nin yanında Sırp Hırvat Boşnak ve Bulgar dillerini de öğrenmesi ve Rusça Lehçe ve Fransızca’yı okuyup anlayacak kadar bilmesi sayesinde kaynak erişiminde sıkıntı yaşamadı ve Türkiye’de çalışanı olmayan Doğu Avrupa tarihinin tartışmalı konularına girdi. 2000 yılında yayınladığı Hırvat Ulusunun Oluşumu adlı kitap ile Avrupa tarihinin çözümsüz duran iki meselesinden birine bilimsel bir çözüm sundu ve onun nazariyesi uluslararası kabul gördü. Ayrıca Bizans kaynaklarını tetkik ederek ilk Sırp krallarının isimlerinin Türkçe olduğunu gösterdi ve buna tarihi bir açıklama getirdi. 2003 yılında yayınladığı İran ile Turan adlı kitabıyla ise Türk anayurdunun Altaylar bölgesinde olamayacağını ispatladı. Bu görüşe bilimsel bir itiraz gelmemiş olup taraftarı sürekli artmaktadır. Halen Slav ve Fin-Ugor dillerinin kelime hazinesi üzerinde bazen Alman dillerine de uzanarak çalışmakta bunları Türkçe ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Bu arada çeşitli Türkçe kelimelerin etimolojileri üzerinde çaba göstermektedir. Tarih dil ve uluslararası ilişkiler konularındaki bilimsel makalelerini çeşitli ortak kitaplarda ve Yeni Forum Çerçeve İzlenim Avrasya Dosyası Stratejik Analiz Jeoekonomi Yeni Türkiye Folklor Edebiyat Karadeniz Araştırmaları Türk Dünyası Tarih Dergisi ve Bilig gibi dergilerde yayımladı. Ayrıca başta kendi aaaleri olmak üzere çeşitli konularda konferanslar verdi. Esas uzmanlık alanı olan Eski Bulgar tarihiyle ilgili görüşleri Bulgaristan’daki bir kısım akademik çevrenin tepkisine sebep oldu ve tarihle ilgili yedi kurum ve bölümün başkanı Bulgar resmi haber ajansı BTA vasıtasıyla ortak bir bildiri yayınlayarak onun görüşlerini protesto ettiler. Yazar bu arada Çorum Hakimiyet gazetesine yazdığı 240 makale ile başta kentleşme olarak Çorum’un çeşitli sorunlarını ele almıştır.
“(Hırvat teorisi) oldukça ilginç ve düşündürücü. Yazmayı tasarladığım Genel Avrasya Tarihi’nde bu teoriye başvuracağım.” (Peter B. Golden)
“Balkan uluslarının oluşumunda Türklerin yeri büyük. Pekçok kültür ögeleri açısından Türk kültürü ile çok büyük ilişkiler görüyoruz. Bu buradaki Türklerin kültüründen etkileşim olabilir ya da asıllarında Türklük olabilir. Arkeolojik araştırmalar yapıldığında daha net bulgular ortaya çıkabilir.” (Yusuf Halaçoğlu)
“Genç nesilden Türk tarihçisi Oszman Karatay Henri Gregoire’ın zamanında eleştirilmiş ve çoklarınca reddedilmiş Hırvat kelimesinin Türkçe oluşu hakkındaki aaaini izleyerek bu mesele hakkında bir kitap yazdı ve ilk Hırvatların İrani değil Bulgarlar gibi Türk asıllı olduğunu ileri sürdü. (...) Yayınlanmış kaynakları destanları dilsel ve antropolojik malzemeyi tahlil eden Karatay Kafkasların kuzeyindeki bölge halklarının eskiden çoğunlukla İrani değil Türk asıllı olduğunu belirtiyor. (...) Hırvatların Dalmaçya’daki ilk kuşağının yönetici tabakası Türk isimleri taşıyordu.(...) (Tatjana Katiç)
“Karatay’ın Hırvat Ulusunun Oluşumu kitabı millet ve milliyetlerin dünya siyasetinde gittikçe daha fazla önem kazandığı bir dönemde Hırvatların aslı ve Balkan ve Doğu Avrupa ulusları hakkında yeni ufuklar açıyor.” (Fatma Acun)
“Çok karmaşık olan Kosova sorununun anlaşılması için genz arkadaşlarımızdan ’ın Kosova Kanlı Ova kitabını hararetle tavsiye ediyorum. Karatay’ın kitabını okuduktan sonra “Balkanlarda Kim kimdir?” sorusuna cevap bulabileceğimizi sanıyorum.” Selçuk Gültaşlı)
“Kosova Kanlı Ova kitabı görevi tarihe tanıklık etmek olan bir gazetecinin. Geçmişten bu güne bir bölgenin acı hikayesini anlatıyor... Bu hikayede dedelerimizin ve ülkemizde yaşayan yüzbinlerce insanın yeri azımsanacak gibi değil” (Süleyman Ünal)
ESERLERİ:
YAYINLANMIŞ KİTAPLAR: Ba’de Harab’il Bosna (1997) Kosova Kanlı Ova (1998) Balkanların Gülen Çehresi (1999) Hırvat Ulusunun Oluşumu: Erken Ortaçağ’da Türk-Hırvat İlişkileri (2000) Bosna-Hersek Barış Süreci (2002) İran ile Turan: Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu (2003) In Search of the Lost Tribe: The Origins and Making of the Croatian Nation (2003) İsyanın Ülkesi Karadağ (2005).
ORTAK KİTAP: Balkan Diplomasisi (yay. Ömer E. Lütem-Birgül Demirtaş Başarısız bir mirasyedilik örneği: Miloşeviç dönemi Yugoslav dış politikası başlığı ile 2001) Türkler (Cilt 2 yay. H. C. Güzel - K. Çiçek – S. Koca En Eski Türk-Slav Dil İlişkileri ve Hırvat ve Sırp göçlerinde Oğur İlgisi başlıklı bölümler ile 2002) The Turks (Cilt 1 yay. O. Karatay - C. C. Oğuz - H. C. Guzel Ogur Connection in the Migrations of Croats and Serbs başlığı ile 2002) Geçmişten Günümüze Makedonya Sorunu (yay. Murat Hatipoğlu Ortaçağ’da Makedonya: Siyasi Bir Coğrafyanın Sürerlilik Öyküsü başlığı ile 2002) Festschrift für Boris Maršak (yay. Matteo Compareti Contribution to the Debates on the Origin of the Bosnian Royal Dynasty Kotromanids başlığı ile 2005) Karaçay-Balkarlar: Tarih Toplum ve Kültür (yay. Ufuk Tavkul - Yaşar Kalafat Kafkasya Bulgarları Tarihi başlığı ile 2003) Fikret Türkmen Armağanı (yay. M. Arıkan Kuzey Kafkaslardaki Vlendur Bulgarlar Kimlerdir? başlığı ile 2005) Ramazan Şeşen Armağanı (yay. S. Kızıltoprak - E. Uyumaz Ortaçağ Bosna Toplumu ve Bogomillik Meselesi Üzerine başlığı ile 2005).
ÇEVİRİ: Türk Halkları Tarihine Giriş (P. B. Golden’dan 2002) Etnik ve Toplumsal Kimliklerin Oluşumu (H. B. Paksoy’dan 2005) Hazarlar ve Musevilik (P. B. Golden C. Zuckerman ve A. Zajaczkowski’den 2005).
DERLEME: The Turks (C. C. Ğuz ve H. C. Güzel ile birilkte 6 cilt 2002) Balkanlar El Kitabı (B. A. Gökdağ ile birlikte 2005).
Yazarın ayrıca çeşitli konulardaki henüz yayınlanmamış kitap ve derlemeleri bulunmaktadır.
 
Üst