Kahverengi Adet Kanaması ve Diğer Kanamalar

  • Konbuyu başlatan Nursena
  • Başlangıç tarihi
Nursena

Nursena

Admin
Bir çogumuz Kahverengi adet kanamasından rahatsızdır. Kahverengi regl süresinde endişe etmelimiyiz? Bu ve adet dönemi ile ilgili bir çok bilgiye ulaşabileceginiz güzel bir kaynak.

Menstrüel siklus nedir; (adet kanaması nedir adet kanaması neden olur)

Menarştan menopoza kadar üremeye yönelik her ay tekrarlayan hormonal değişiklik ve adet kanaması ile karakterize, özellikle genital sistem olmak üzere tüm organizmayı etkileyen siklik değişikliklere menstrüel siklus denir. Bu siklus ilk adet kanaması ile başlar.

Adet kanamasının başlangıcı menstrüel siklusun 1.günü olarak kabul edilir. Adet kanaması kaç gün sürer: Menstrüel kanama ortalama 5 gün sürer (1-7gün) (adet kanaması kaç gün sorusunun cevabı ortalama 5 gün olmalıdır) ve kaybedilen kan ortalama 30ml.dir. (20-80ml) az adet kanaması 20 ml az olmalıdır.Bu durumda adet kanaması azalması söz konusu olur. (adet kanaması ne kadar olmalıdırın cevabı ortalama 30 ml dir.) Adet kanaması gecikmesi siklusun çok uzun sürmesiyle olur.

Adet Kanaması

Oligomenore; 35 günden uzun intervallerle oluşan düzensiz kanamalar
Polimenore; 21 gün veya daha sık aralıklarla ancak düzenli kanamalar
Menoraji; Miktarı fazla(>80ml) ve süresi uzun(>5 gün) ancak düzenli kanamalar ( uzun süren adet kanaması ve uzun adet kanaması, yoğun adet kanaması)
Metroraji; Miktarı ve süresi fazla aynı zamanda düzensiz kanamalar ( aşırı adet kanaması, fazla adet kanaması ) ( düzensiz adet kanaması )
Hipomenore; Düzenli az miktarda kanamalar ( adet kanaması azlığı )
İntermenstrüel kanama; Normal menstrüel siklusların arasında görülen sıklıkla az miktarda kanama

Kızlarda adet kanaması rengi normal olmalıdır.

Hipotalamustan salgılanan GnRH hipofizi uyararak overlere etki edecek olan gonadotropinlerin salınımına neden olur.Uyarılan overlerde hem gamet gelişimi hemde steroid hormon salınımı gerçekleşir.

Menstrüasyon olabilmesi için gerekli beş temel koşul; (Adet kanaması nasıl olur)

1)Hipotalamustan pulsatil GnRH uyarısı olmalı

2)Hipofiz overleri uyaracak kadar gonadotropin salgılamalı

3)Overlerde folikül bulunmalı ve gonadotropinlere cevap verebilmeli

4)Endometriyum hormonal uyarılara cevap verebilmeli

5)Menstrüel kan akımı için genital yollar normal anatomik yapıda olmalıdır

Menstrüel siklusun oluşabilmesi için Adet kanaması için ;beyin (hipotalamus),hipofiz,overler ve uterus gibi anatomik yapıların karşılıklı etkileşimleri gereklidir.

Hipotalamusun mediobazalindeki nukleus arcuatus menstrüel siklusun temel düzenleyicisidir Üretilen 10 aminoasitlik GnRH median eminense oradanda hipotalamohipofizer portal sistemle hipofiz ön lobuna gelir. GnRH’un izole eksikliği (hipogonadotropik hipogonadizm), anosmi ve renk körlüğü triadı ile karakterize durum klinik yaklaşımda Kallmann sendromu olarak isimlendirilir.

adet-kanamasi-hormon-mekanizmasi

Adet kanamasında Hormonal Mekanizma

GnRH sekresyonunun amplitüdü ve frekansı siklus boyunca değişiklikler gösterir a)Her saatte 1 pulse foliküler faz için tipiktir b)2-3 saatte bir atım ise luteal faza özgüdür Katekolaminerjik sistem GnRH salınımı üzerinde ikili etkiye sahiptir. Dopamin inhibitörken, norepinefrin uyarıcı etkiye sahiptir.

Menstrüel Siklusda Gnrh

Menstrüel Siklusda Gnrh

GnRH etkisi;

GnRH hem FSH hemde LH’ın aynı hücreden sentez ve salınımını stimüle eder GnRH hedef hücrelerin yüzey membranlarındaki spesifik reseptörlere bağlandığında;

a)İkincil bir mesajcı olan adenilat siklazı inhibe veya aktive ederler

b)cAMP konsantrasyonunu değiştirir GnRH stimülasyonu ile serum FSH ve LH’de hızlı bir artış (30 dk.da) daha sonra LH düzeyinde yavaş bir düşme (90 dk.da) görülür.

Gonadotropinler: FSH veLH :

FSH reseptörleri granüloza hücre membranında bulunur FSH birincil etkisini, granüloza hücrelerinde foliküler gelişmeyi stimüle ederek gösterir LH reseptörlerinin oluşumunu stimüle eder Aromataz ve 3hidroksisteroid dehidrogenaz enzimlerini aktive eder Granüloza hücrelerinde FSH ve LH reseptör sayısını artırarak, foliküler gelişimi stimüle eder, bu etkisi estradiol tarafından artırılır

LH reseptörleri siklusun tüm evrelerinde, teka hücrelerinde bulunur FSH/Estradiol etkisiyle olgunlaşmış folikülde granüloza hücrelerinde ortaya çıkar Granüloza hücreleri üstündeki LH reseptörleri yeterli sayıda olduğunda, LH doğrudan granüloza hücrelerini etkileyerek luteinizasyona ve prog. üretimine yol açar

Estrogen üretiminde iki hücre teorisi;

LH, teka hücrelerini androjenlerin (androstenedion ve testosteron) üretimi için uyarırlar Androjenler teka hücrelerinden granüloza hücrelerine taşınır FSH’nın granüloza hücrelerinde aromataz enzimine etkisiyle androjenler aromatize olarak estrogenlere dönüşürler.

Hipofiz; GnRH hipofiz ön lobunda bazofilik gonadotrop hücrelere etkili olarak glikoprotein yapısındaki gonadotropinler (FSH,LH) salınır. Östrojen ve progesteron ayrıca nonsteroid faktörler (inhibin,aktivin) sentezde düzenleyici rol oynarlar.

Ovaryum; Overler hem gamet yapımı hemde steroid hormon yapımından sorumludurlar.Gelişen foliküllerden östrojen,korpus luteumdan östrojen ve progesteron,stromadan ise androjenler üretilir.

Menstrüel siklus dönemleri :
1) Foliküler faz
2) Ovulasyon
3) Luteal faz
4) Menstruasyon

Menstruel siklus Dönemleri

Menstruel siklus Dönemleri

Foliküler Faz; Foliküler faz boyunca ovulasyon için uygun sayıda folikülün hazırlanması ile sonuçlanan bir dizi olay meydana gelir Ovulasyona uğrayacak folikül primordial, preantral, antral ve preovulatuar folikül aşamalarından geçerek olgunlaşır. Bu süreç insan overinde yaklaşık 10-14 gün sürer.

Menstrüel siklus Foliküler Faz

Menstrüel siklus Foliküler Faz

OOGENEZ

A)Primordial folikül:

1)Primordial folikül, tek sıra granüloza hücreleri ile kaplanmıştır
2)Gonadotropin stimülasyonu olmasa bile, bazı primordial foliküller, preantral foliküle dönüşebilirler
a)Bu proçes, ovulatuar sikluslarda olduğu gibi anovulasyon dönemlerinde (çocukluk, gebelik ve oral kontraseptiflerin kullanıldığı zamanlar) de gerçekleşebilir
b)Primordial ve preantral foliküllerin çoğu atreziye uğrar

B)Preantral folikül;

1)FSH’nın etkisiyle primordial foliküllerdeki granüloza hücrelerinin sayıları artar
2)Estradiol salınımında da buna paralel bir artış olur.Estradiol takiben;
a)Preantral folikül gelişimini stimüle eder
b)Folikül atrezisini azaltır
c)FSH’nın granüloza hücrelerine etkisini artırır

C)Antral folikül;

1)Folikül, estradiolü en çok üreten yapı haline gelir ve sonra granüloza hücre membranında FSH reseptörlerinin yoğunluğunu artırır
2)Yükselen estradiol düzeyleri, FSH salgılanmasını neg.feed-back ile etkiler. Bu olay da diğer foliküllerin gelişimini durdurur ve foliküller daha sonra atreziye gider.
3)Estradiolün foliküler artışı LH salınımını poz.feed-back biçiminde etkiler
a)LH düzeyi geç foliküler faz boyunca sürekli artar.
b)LH tekadaki androjen üretimini stimüle eder.
c)Dominant folikül androjeni substrat olarak kullanır ve estrogen üretimini hızlandırır
4)FSH, granüloza hücrelerinde LH reseptörlerinin gelişimini indükler

D)Preovulatuar folikül;

1)Estrogen hızla yükselir.Ovulasyondan yaklaşık 24-36 saat önce maksimuma ulaşır
2)LH, siklus ortasına kadar sürekli artar ve bu dönemde bir LH boşalımına daha az miktarda bir FSH boşalımı eşlik eder
3)LH, granüloza tabakasında luteinizasyonu ve prog. üretimini başlatır.
4)Preovulatuar dönemde prog.daki yükselme, estrogenin poz.feed-back’ini kolaylaştırır ve siklus ortasındaki FSH peak’inin indüklenmesini sağlar.

Progesteron

Progesteron

Önceki siklusta öst.ve prog.un düşmesine bağlı olarak GnRH sekresyonu yavaş fakat belirgin olarak artar Buna bağlı olarak FSH ve LH salınımı giderek artar. LH fazın son 48 saatine kadar sabit kalırken,FSH ilk günlerde yüksek salgılanır, 7.günden itibaren azalmaya başlar(öst.nin neg. Feed back etkisi) Ovulasyondan hemen önce ikinci bir yükselme gösterir

Ovulasyona ulaşacak olan folikül siklusun ilk birkaç gününde belirlenir (Recruitment) 5-7.günlerde dominant folikül belirlenir (seleksiyon) 8-12.günlerde ovulasyona aday folikül belirlenir.(dominans) FSH, foliküldeki oositi saran granüloza hücrelerini uyararak öst.üretimini artırır buda mitotik aktiviteyi artırarak folikül gelişimini başlatır Aynı zamanda teka ve granüloza hücrelerinde LH reseptör sayılarıda giderek artar.

Endometrium ise proliferatif fazın başında düzensiz yapıda iken artan östrojenin etkisiyle derhal rejenerasyon başlar ve bunu proliferasyon izler Gland oluşumu ve vaskülarizasyon stimüle olur Fazın sonunda endometriyum kalınlığı 5-8mm olur, glandlar geniş ve kıvrımlı hal almaya başlar

LH peak’inden yaklaşık 50 saat önce serum öst.ve prog. değerlerinde giderek artan anlamlı bir artış vardır. LH peak’inin oluşması öst. ve prog. artışı ile olur. Ovulasyon, LH peak’inden yaklaşık 10-12 saat sonra ve estradiol peak’inden ise 24-36 saat sonra oluşur. Ovulasyondan 28-32 saat önceki LH salınımı, ovulasyon zamanının en iyi göstergesidir

LH salınımını şunlar stimüle eder

a)Oositde redüksiyon bölünmesinin tamamlanması

b)Granüloza hücrelerinin luteinizasyonu

c)Folikül içinde prog. ve PG sentezi PG’ler ve proteolitik enzimler folikül duvarının rüptürü ve parçalanmasından sorumludur. FSH’daki prog.a bağlı siklus ortası artış, oositin foliküler bağlarının kopmasına ve uygun bir luteal faz için yeterli LH reseptörünün sağlanmasına yardımcı olur

Ovulasyonun mekanizması;

LH peak’i ile folikülün teka ve granüloza hücrelerinde c-AMP mediated protein kinase gibi bazı enzimlerin aktivasyonu gerçekleşir ve luteinizasyon uyarılır, buda folikülde akut enflamasyona benzer bir tablo oluşturur. Overdeki bu değişiklikler sonucunda plazminojen aktivatör faktör ve kallikrein gibi proteolitik enzimler aktive olur böylece folikül zayıflar,bu arada artmış folikül içi basıncının da yardımıyla folikül çeperi yırtılarak oosit dışarı atılır Tüm bu olaylar inflamatuar reaksiyonun esaslarıdır Bu sebeple NSAI ilaçlar ovulasyonu engelliyebilir

Luteal Faz;

Ovulasyon sonrasında oluşan korpus luteumdan salgılanan prog. ile sekretuar değişiklikler olur böylece ovumun implantasyonu ve gebeliğin erken döneminin devamı sağlanır LH luteal faz boyunca azalmaya devam ederken, FSH fazın sonuna doğru bir sonraki siklus için artmaya başlar Eğer gebelik oluşursa ortamdaki beta-hCG korpus luteum üzerine LH gibi etki ederek prog. üretiminin devamını sağlar

Prog. endometriyumda gland gelişimini ve damarlardaki kıvrımları artırıp stromal hücrelerin desidualizasyonuna neden olur Endometriyum lümenine glikojen, glikoprotein, glikolipid ve mukopolisakkaridden zengin mukus salgılanır Bu gelişme 22-23. günlerde durur ve geç sekretuar döneme girilir

Geç sekretuar dönemde, ovulasyondan 10 gün sonra korpus luteumun gerilemesine bağlı olarak prog. ve öst. düzeyi azalır sonuçta glandların mukus salgısı azalır, endometriyum lenfositlerle infiltre olur Stroma progresif olarak incelir,prog.un azalmasıyla prostaglandinler üzerine olan sentez inhibisyonu ortadan kalkar Lokal olarak artan prostaglandinler vazokonstriksiyon ve iskemiye neden olur

Menstrüel Faz;

Luteal faz sonunda steroidlerin azalması hipotalamus ve hipofiz üzerindeki neg.feed back’i azaltır GnRH artışıyla hipofizden yeniden FSH ve LH salınır,folikülogenez tekrar başlar Endometriyum ise luteal faz sonundaki iskemiye bağlı olarak nekroz olup atılmaya başlar Menstrüel kan PG’den zengin olup, hemolize kan, mukus ve doku artıkları içerir, pıhtılaşmaz

Adet Kanamasıyla ilgili Birkaç Klinik Soru ve Cevapları :
Gebelikte adet kanaması, Hamilelikte adet kanaması olurmu ? Hamileliğin ilk 3 ayında ufakta olsa kanama olma olasılığı vardır 3. aydan sonra ise kanama olması düşük riskini akla getirmelidir. Hamilelerin kanamalarını en kısa sürede doktorlarıyla paylaşöaları önerilir.

Adet öncesi kanama olurmu ? Adet öncesi lekelenme tarzında kanamaların altında yatan bir neden olabilir. Doktorunuza başvurmanız gerekir.

Erken adet kanaması ne anlama gelir ? Bazen ara kanamalar olabilir. Sık sık tekrarlıyorsa doktora gitmekte fayda vardır.

Kahverengi adet kanaması ne anlama gelir ? kahverengi kanamalar genelde daha önce içeriye olan kanamaların sonradan dışarıya akmasıyla oluşur. Doktorunuza danışmanızda fayda olabilir.
adet kanaması koyu ne olabilir ? Daha önceden farklı görünen kanamalar için doktorunuza danışmanız yararınıza olacaktır.

Adet kanaması sırasında cinsel ilişki olurmu? Adet kanaması sırasında cinsel ilişkiyle kanama şiddetlenebilir.

Gebeliğin 4. ayında adet kanaması olur mu ? Gebeliğin bu ayında adet kanaması olması doktora gitmeyi gerektirecek bir durumdur. Düşük riski olabilir.

Adet kanaması sonrası ve adet kanaması sırasında sinirlilik normalmi ? Adet kanaması sırasında hormonal dengeler değişmektedir. Bu zamanlarda kadınlarda ruhsal değişmeler olabilir.

Adet arası kanama normalmi ? Adet aralarında zaman zaman küçük ara kanamalar olabilir.

Adet kanaması gebelik için riskmidir ? Özellikle ilk ay küçük kanamalar olabilir. Daha geç kanamalar araştırılmalıdır.

Doğum sonrası adet kanaması ne zaman başlar ? Kadının yeniden adet görmesi için bir dinlenme dönemine ihtiyacı vardır.
 

Ekli dosyalar

M

Mavi

Sağlık Ekibi
Uzun süren adet durumunda neler yapılacak bir çok bilgi mevcut.. Nursenacım çok teşekkürler kaliteli bir makale paylaşmıssın.
 
Murat

Murat

Yönetici
Bu tür kanamalar gebelik süresince olur muş önemli olan doktor kontrolünde bir gebelik geçirmek.
 
Üst