Islahat Fermanı maddeleri ve sonuçları

Sabır

Sabır

Admin
Yönetici
7 iklime egemen olmuş Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaması ve buhrandan kurtarılması amacıyla; siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için dönemin padişahı Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermana Islahat Fermanı denir.

Diğer bir adı Hatt-ı Hümâyûn olan Ferman 30 Mart 1856 tarihinde Kırım Savaşı'nı sona erdiren Paris Antlaşması'nı imzalayan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından yürürlüğe konmuştur.
Islahat Fermanı.jpg

Islahat Fermanı 18 Şubat 1856 tarihinde yayınlanmıştır

  • Bu ferman ile Müslüman ve gayri Müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir Osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır.
  • Ferman Müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum Müslüman tebaanın tepkisine neden olmuştur.
  • ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve bu durum Osmanlı Devletinde dağılmayı hızlandırmıştır.
  • Diğer yandan patrikhaneye meclis açmak izninin verilmesi gayri Müslimler de bağımsızlık eğilimini artırmıştır. Avrupalılar yine Osmanlı devletinin içişlerine karışmaya devam etmiştir.
  • Bu Ferman Osmanlının parçalanma sürecini hızlandırmıştır.

  • Osmanlıcılık düşüncesinin ürünü olan Tanzimat ve Islahat fermanları toplumsal dengeyi zedelemiştir.
 
Murat

Murat

Yönetici
Bence yerinde bir hamle olmuş ancak dış güçlerin yapacağı diğer hamlelerin hesap edilememesinden başarısız kalmıştır.
 
Üst