Çokeşliliğin kaldırılması ve boşanma hakkı

yosun

yosun

Süper Yönetici
Çokeşliliğin kaldırılması ve boşanma hakkı [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=6"]değiştir[/URL]]
Erkeğin çokeşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemelerin kaldırıldığı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı vemalları üzerinde tasarruf hakkı tanıyan Türk Medeni Kanunu, 17 şubat 1926'da kabul edildi.

Doğum izni ve yardımı [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=7"]değiştir[/URL]]

Kadınların en önemli sorunlarından olan doğum izni, ilk kez 1930 yılında düzenlendi.
Kadınlara doğum yardımı ilk kez 1945 yılında 4772 sayılı yasa ile düzenlendi. Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi ise 1949 yılında çıkarılan yasa ile gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde ana çocuk sağlığı hizmetleri verilmesine 1952 yılında başlanırken, gebeliği önleyici araçların satış ve dağıtımının serbest bırakılmasını ve tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hakkı tanınmasını düzenleyen 'Nüfus Planlaması Hakkında Kanun' 1965 yılında çıkarıldı.
Eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan ILO sözleşmesi 1966 yılında onaylandı.

Mesleki eğitim [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=8"]değiştir[/URL]]

Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü 1933 yılında kuruldu.

Ayrımcılıkla mücadele [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=9"]değiştir[/URL]]

Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ni 1985 yılında imzaladı. Sözleşme bir yıl sonra yürürlüğe girdi. 1985 yılında 'Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda kadın konusu, ilk kez bir sektör olarak yer aldı ve bu konuda politikalar belirlendi.
İlk 'Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi', 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde kuruldu. Bugün üniversiteler bünyesinde kurulan bu merkezlerin sayısı 13'e ulaştı.

Tecavüzle mücadele [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=10"]değiştir[/URL]]

Tecavüz mağdurunun hayat kadını olması halinde cezanın indirilmesini öngören Türk Ceza Kanunu'nun 438'inci maddesi, TBMM tarafından 1990 yılında yürürlükten kaldırıldı.
Yerel yönetimler özellikle şiddete uğrayan kadınlara yönelik hizmet vermeye başlarken, Türkiye'de ilk kadın sığınma evi, Bakırköy Belediyesi tarafından 1990 yılında açıldı.

Yaşam beklentisi [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=11"]değiştir[/URL]]

2005 yılı için kadınların yaşam beklentisi 71.3 yıl olarak hesaplanırken, 2030 yılında ortalama yaşam beklentisinin 76 yıla çıkacağı öngörülüyor. Bu tarihte Türkiye'deki kadın sayısının erkek sayısının önüne geçmesi bekleniyor.
2030 yılında Türkiye'deki kadın sayısının 46 milyon 854 bin, erkek sayısının da 46 milyon 841 bin olacağı tahmin ediliyor.

Kadının kendi soyadını kullanabilmesi [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=12"]değiştir[/URL]]

Kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almakla birlikte, kendi soyadını da kullanabilmesi, 1997 yılında Medeni Kanun'da yapılan değişiklikle sağlandı.
Zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkaran kanun, 1997 yılında yürürlüğe girdi. Aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını düzenleyen 'Ailenin Korunmasına Dair Kanun', 1998'de yürürlüğe girdi.

Eğitim [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=13"]değiştir[/URL]]

Türkiye'de 1975-2000 döneminde üniversite mezunu kadın sayısı 56 binlerden 910 bine kadar yükselirken, okuma yazma bilmeyen kadın sayısı, hala yüksek seviyede bulunuyor.
2000 yılı itibariyle Türkiye'de 25 yaşın üzerinde okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 4 milyon 625 bini buluyor. Bu rakam erkeklerde 1 milyon 176 bin kişide kalıyor.
Buna karşılık, 1975-2000 döneminde kadınların eğitimde büyük mesafe kaydettikleri de görülüyor. Nitekim dönem başında:
  • 1 milyon 920 bin seviyesinde olan ilkokul mezunu kadınların sayısı 7 milyon 644 bine,
  • 167 bin olan ortaokul mezunu sayısı 896 bine,
  • 199 bin olan lise mezunu sayısı da 1 milyon 539 bine çıktı.
  • Üniversite mezunu kadın sayısı da 56 binlerden 910 bine kadar yükseldi.

Türkiye'de kadın haklarının gelişimine genel bakış [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=14"]değiştir[/URL]]

İlk dönemde daha çok kadınların eğitim hakkı ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler, Avrupa'da yaklaşık aynı yıllarda gerçekleştirilen reformları çok kısa bir zaman aralığıyla izler. Örneğin (meslek ve elişi okulları dışında) kızlar için ilk devlet liseleri Prusya'da 1872'de, Fransa'da 1880'de açılmışken Osmanlı Devletinin ilk kız idadisi (lisesi) de 1880'de açılmıştır. Viyana üniversitesi ilk kız öğrencisini 1897'de, Sorbonne 1899'da, Alman üniversiteleri 1895 ile 1905 arasında kabul etmiş iken, İstanbul [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%BClf%C3%BCnun"]Darülfünun[/URL]'unda karma öğretim 1914-1921 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Kadınların özel hukuktaki konumuna ilişkin reformlar Türkiye'de II. Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiş, çok eşlilik ilk kez 1917'de çıkarılan bir yasayla Avrupa normları doğrultusunda düzenlenmiştir. Özel hukukta kadın-erkek eşitliği (bazı istisnalarla) 1926 tarihli Medeni Kanun'la gerçekleşmiştir.
Kadınların siyasi ve mesleki yaşamda hak iddia etmelerinin örneklerine 1908-1914 yıllarından itibaren rastlanırsa da, bu alanda önemli gelişmeler ancak Cumhuriyet döneminde gerçekleşme fırsatını bulmuştur.
Kadınlara oy hakkı veren ilk ülke olan Finlandiya'dan (1906) sonra, 1917'de Rusya, 1918'de İngiltere ve Kanada, 1919'da Almanya ve Avusturya, 1920'de ABD ve Macaristan, kadınlara oy hakkı tanımıştır. Türkiye'de ise kadınlar, gerçek siyasi seçimlerin henüz yapılmadığı bir dönemde, 1930 ve 1935'te bu hakka kavuşmuştur.

Kronoloji [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=15"]değiştir[/URL]]


Cumhuriyet Dönemi, 1923-1950 [[URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&action=edit&section=16"]değiştir[/URL]]

[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1926"]1926[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Medeni_Kanunu"]Türk Medeni Kanunu[/URL]'nu ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1930"]1930[/URL]: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1930"]1930[/URL]: Doğum izni düzenlendi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1933"]1933[/URL]: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1933"]1933[/URL]: [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6y_Kanunu&action=edit&redlink=1"]Köy Kanunu[/URL]'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1934"]1934[/URL]: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1936"]1936[/URL]: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1937"]1937[/URL]: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasını yasaklayan 1935 tarihli 45 sayılı [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/ILO"]ILO[/URL] sözleşmesi kabul edildi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1945"]1945[/URL]: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi.
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1949"]1949[/URL]: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile sağlandı.
 
R

rodali

Yeni Üye
Çok eşlilik konusunda Danimarka ilk sırada her türlü evlilik var ..
 
Üst