Asilzade

yosun

yosun

Süper Yönetici
Asimilasyon

İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmesi veya kültürlerin erimesi. Kültürel yok oluş.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Avarız

Olağanüstü durum ve özellikle savaş sebebiyle alınan vergi.


Osmanlılar tarafından ilk defa hangi tarihte ortaya çıkarıldığı bilinmemekle beraber Sultan Fatih Mehmed devrine ait kayıtlarda bu vergiye rastlanmaktadır.


Başlangıçta "Hudus-i avarız" denilen bu vergi daha sonraları "Avarız-ı divaniyye" adıyla örfi vergiler araşma girmiştir. Buna "Avarız akçesi" de denirdi.


Lütfî Paşa
"Asafname" adlı eserinde avarızın
dört-beş yılda bir
para olarak alınan bir vergi olduğunu yazmaktadır. Bu vergi XVI. yüzyıl ortalarında orduya alınacak peksimet bedeli olmak üzere adam başına yirmi akçe olarak tesbit edilmişti. Ayarız
ihtiyaca göre çeşitli olduğu için avarız haneleri denilen vergi birliklerini gösterir bir defter hazırlanır
vilayetlerdeki kadılara yollanırdı.


Avarız vergisi Tanzimat'tan bir süre sonra kaldırılmıştır.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Ayak Divânı

Olağanütü durumlarda ve padişahın huzurunda kurulan divan.


Meclis demek olan divanda padişahtan başka kimsenin oturmayıp ayakta durarak işin hemen bir karara bağlanması bu adın verilmesine sebep olmuştur.


Saraydaki ayak divanlarında
padişahın oturduğu taht Topkapı Sarayı'nda Babüssaade adı verilen kapının önünde kurulurdu.


Sadrazamlar da ayak divanına başkanlık ederlerdi. Fakat sadrazamların ayak divanları genellikle savaş zamanı ordugahta olurdu.


Tanzimat'tan sonra bu çeşit divanlar kaldırılmıştır.
 
Üst