Adet Döneminde Saç Boyanır Mı ?

yosun

yosun

Süper Yönetici
Abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerinin yıkanması gerekir.

Bu itibarla, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken uzuvlarında, suyun altına ulaşmasına engel olacak bir tabaka bulunmamalıdır. Oje gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup da suyun bedene ulaşmasına mani olanlar abdest ve gusle manidir. Abdest veya gusülden önce bunların çıkarılması gerekir. Buna karşılık, tabaka oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani değildir.

Buna göre bayanların özel hallerinde tabaka oluşturmayan saç boyası kullanmaları gusle mani olmaz.
 
I$ık

I$ık

Gümüş Ufağı
Saç boyası gusle engel midir?

Dr. Jale Şimşek

Sevgili hanımlar, biz bayanlar, çok değer verdiğimiz, dökülüp azalacak diye korkup, üzerine titrediğimiz, çeşit çeşit şekil verdiğimiz saçlarımızın rengini de zaman zaman değiştirmeyi çok seviyoruz. Fakat, son zamanlarda kına dışında saç boyalarının haram olduğu ve eczaneden alınan tüp boyaların saç telinin üzerini bir tabaka halinde sardığı, dolayısıyla bu boyaların guslü engellediği iddia edilmektedir.
Saçın rengini değiştirmek yani boyatmak, dinimizde yasak değildir. Bunun delili ise şu hadisi şeriflerdir:
Hz. Muhammed (sas) saçları bembeyaz olmuş bir sahabeyi görünce, “Şu beyaz saçların rengini bir şey ile (boyayıp) değiştiriniz. Fakat siyaha boyamaktan kaçınınız.” buyurmuştur. (Müslim, “Libas”79)
O dönemde yaşlı, Yahudi ve Hıristiyanlar saç ve sakallarını boyamazlardı. Bunun için de Hz. Peygamber, “Yahudi ve Hıristiyanlar (saç ve sakallarını) boyamaz. Onlara muhalefet ediniz (de boyatınız).” buyurmuştur. (Müslim, “Libas”80) Ancak burada bir emirden ziyade ruhsat ve müsaade söz konusudur.
Bu hadislerin ışığında İslâm bilginleri saçın siyah dışındaki renklerle boyanmasını, kına ile saç renginin değiştirilmesini kural olarak caiz görürler. Kadınların saçlarını siyaha boyatamayacağını ileri süren bir görüş varsa da bu görüşe itibar edilmemiştir. Kısaca kadınların saçlarını siyaha boyatması caiz görülmüştür.
Eczaneden temin edilen tüp boyaların saçı nasıl boyadığına gelecek olursak, bu boyalar laboratuvar ürünü olup, saça sürüldüğünde bekleme süresi içinde, kimyevi bir şekilde saç tellerinin hücrelerinin rengini değiştirir. Aynen kınada olduğu gibi. Bekleme süresi bitiminde saçın bol suyla yıkanması üzerine saç telleri tamamen yabancı maddeden arınır, geride rengi değişmiş saçtan başka ne bir döküntü, ne bir örtücü madde kalır; saç telleri, rengi dışında boyanmadan önceki halini alır.Hanımların saç boyaması nasıl yorumlanıyor?

AHMED ŞAHİNSORU: Kadınların saçlarını boyamalarında mahzur olur mu? Bazıları boyanın saçın ıslanmasına engel olduğunu söyleyerek caiz olmayacağını söylüyor, gusle mânidir diyorlar.
CEVAP: Konu, boyanın tabaka teşkil edip etmemesi üzerinde düğümlenmektedir. Saça sürülen boyanın tabaka teşkil etmeyip kına gibi suyun ıslatmasına engel olmaması halinde elbette bir mahzur söz konusu olmaz. Kimyagerler, boyanın bu durumunu daha iyi bilirler. Bizim bildiğimiz, görüşlerine değer verdiğimiz hocalarımızın saç boyasının tabaka teşkil etmeyip kına gibiengelsiz olduğu, gusle, abdeste mâni olmayacağı yolundaki görüşleridir. Hayreddin Karaman Hocaefendi, saç boyalarının tabaka teşkil etmediğini, kına gibi mahzursuz olduğunu ifade ediyor. Faruk Beşer Hocaefendi de aynı görüşte. O da ‘Saç boyalarının gusle mâni olduğu yolundaki söylentiler anlamsızdır.’ diyor, boyamanın caiz olduğunu söylüyor.
 
Murat

Murat

Yönetici
Saçı boyamak gusül abdestini engeller mi?

Kadınlar, deri üzerinde bir tabaka oluşturan veya oluşturmayan boyalarla kocalarına şirin görünmek için boyanabilirler Ancak abdest ve gusülde tabaka oluşturan boyaların temizlenmesi gerekir Aksi halde abdeste ve gusle engel olur Bugünkü tabir ile aşırı olmamak şartıyle makyaj yapabilirler Sokağa çıkarken ve kendilerine nikah düşen erkeklerin görecekleri yerlerde bu tip süslenmeleri terk etmeleri ve tesettüre uymaları gerekir

Günümüzde kadınların tırnaklarını uzatıp oje ve benzeri boyaları sürmelerinin iki sakıncası vardır: Biri, tırnakları uzatmak kesinlikle mekruhtur Diğeri, tırnak üzerinde bir tabaka oluşturup abdest ve gusülde suyun deriye nüfuz etmesini engellediğinden kadının bu durumda aldığı abdest ve yaptığı gusül sahih olmaz O halde kadınlara bu hususta tavsiye edilen şudur: Kadın annedir ve ev hanımıdır O ancak kocasına şirin ve çekici görünmesi için süslenir Tırnaklarını boyamaz, çünkü yemek pişirir, çamaşır yıkar, abdest alır ve gusleder Yüzünü belirtilen amaçla yani kocası için süsler ve temizliğe azamî derecede riâyet ederse, sevap kazanır Erkeğin de aynı temizlik ve çekicilik içinde hazırlanması da bu anlamda sünnettir (Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Celal Yıldırım, Cilt 4 s 209-210)

Ayrıca kadınların saçlarını kendilerine nikah düşen erkeklere göstermesi haramdır Güzel görünmesi için boyanıp süslemesi bu günahı daha çoğaltır Müslüman bir hanım efendi, boy abdesti almak ve namaz için abdest alması gerektiğinden boyanın suyu geçirmeyecek derecede olması, dolayısıyla boy abdestinin ve namaz abdestinin olmaması anlamına gelebilir Vücut yıkanırken iğne ucu kadar bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilecek, kulaklar ve göbek oyuğu yıkanacak

Su saçların, sakalların, kaşlann ve bıyıkların, aralarına ve altlarındaki deriye kadar geçecektir Bunlar sık olsa bile, suyun ulaşması sağlanacaktır Bunların araları ve dipleri kuru kalırsa, gusül tamamlanmış olmaz Ancak kadınların başlarından aşağıya sarkmış olan saçlarının yıkanması şart değildir Önemli olan bunların diplerine suyun geçmesidir Ancak tabaka oluşturan boyalar deriye de etki edeceğinden, suyun saçların dibine ulaşmasına engel olacağından buna dikkat çekmek gerekir


Erkeklerde bir zorunluk bulunmadığı için, böyle sarkmış olan saçlarının her tarafını yıkamak gerekir Öyleyse yalnız kocasına güzel görünmenin dışında süslenmeleri doğru değildir Kocası için süslenmiş ve boyanmış sa su geçirmeyen cinsten boyaların mutlaka temizlenip ondan sonra abdest alınması gerekir

-----***--------

Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:
Mekke'nin fethedildiği gün Ebû Bekir es-Sıddîk'in babası Ebû Kuhâfe'yi, saçı sakalı bembeyaz olmuş bir halde Hz Peygamber'in huzuruna getirdiler Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
- "Bunları boyamak suretiyle değiştirin fakat siyaha boyamayın!"
(Müslim, Libâs 79 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Tereccül 18; Nesâî, Zînet 15; İbni Mâce, Libâs 33)

AÇIKLAMALAR


Müslüman kadın ve erkeklerin beyazlayan saç ve sakallarını boyamalarının mümkün ve uygun olduğunu belgeleyen hadîs–i şerîf, aynı zamanda bu boyama işinin siyah boya ile yapılmasını da yasaklamaktadır Hadisin metninde geçen "seğâme", çiçeği de meyvesi de beyaz renkte olan bir bitkidir Ağaran saç ve sakallar bu çiçeğe benzetilmiştir Bizim memleketimizde bu beyazlığı ifade için "kar gibi beyaz" veya "pamuk tarlası gibi" benzetmeleri kullanılmaktadır Biz yine de ihtiyâten bu benzetme ifadeleri yerine yazı dilinde daha çok kullanılan "bembeyaz" pekiştirmesiyle tercüme ettik


Olayın kahramanı, hadiste de belirtildiği gibi Hz Ebû Bekir'in babası Ebû Kuhâfe Osman İbni Âmir'dir Ebû Kuhâfe Mekke'nin fethedildiği gün müslüman olmuş ve Hz Ebû Bekir'den de uzun yaşamış, Hz Ömer'in halifeliği döneminde vefat etmiş bir sahâbîdir Anlaşıldığına göre daha müslüman olmadan ihtiyarlık çağına ulaşan Ebû Kuhâfe'nin saçı başı pamuk tarlası gibi beyazlaşmış olduğu halde ve büyük bir ihtimalle saçı başı biraz karışık ve dağınık bir vaziyette Hz Peygamber'in huzuruna getirilmiştir Efendimiz bu hoş olmayan görüntüyü değiştirmelerini ama siyaha boyamamalarını emretmiştir

Saç sakal boyama işinde daha çok sarı-kırmızı arası kına rengi gibi bir renk tercih edilmiştir Siyah boya sadece savaş zamanlarında düşmana heybetli ve dehşetli görünmek maksadıyla kullanılmıştır Günümüzde de özellikle komandoların hem tanınmamak hem de düşmana dehşet vermek için genellikle yüzlerini siyaha boyadıkları görülmektedir Ali el-Kârî, ağarmış sakalların boyanması emrinin sadece mücâhidlere yönelik bir tavsiye olduğu görüşünü benimsemektedir (bk Mirkâtü'l-mefâtîh, VIII, 235)

İslâm bilginleri aslında bakımlı ve temiz olan yani boyalı saçlardan daha güzel görünen beyaz saç ve sakalların boyanmamasını; çirkin bir görünüm arzediyorsa, boyanmasını daha uygun bulmuşlardır

İlk müslüman nesillerin bu konuda farklı davrandıkları, kimilerinin saç ve sakallarını değişik renkteki boyalarla boyadıkları, kimilerinin de hiç boyamadıkları, hatta bu konuda birbiriyle çelişen hadislerin bulunduğu delil gösterilmiştir Muhaddis Taberânî konuyu şöyle özetlemektedir: "Ağaran saçların boyanması ve boyanmaması ile ilgili olarak Hz Peygamber'den rivayet edilen hadislerin tamamı sahihtir ve aralarında da herhangi bir çelişki söz konusu değildir Zira boyama tavsiyesi, Ebû Kuhâfe gibi saçları fazla ağarmış olanlar içindir Boyamaktan nehiy ise, saçı sakalı yeni yeni ağarmaya başlayanlar içindir Geçmiş müslümanların farklı davranışları kendi farklı durumlarının bir sonucudur Esasen konuya ait emir ve nehiy icmâ ile sâbittir ki gereklilik (vücûb) ifade etmemektedir Bu sebeplerden dolayı, geçmişte müslümanlar boyadın-boyamadın diye birbirlerini asla tenkid etmemişlerdir"

Kâdı İyaz ve benzeri bazı âlimler, "Bir yerde saç boyamak âdetse orada boyamamak âdete karşı çıkmak olacağı için mekruhtur Âdet değilse bu defa da aynı gerekçe ile boyamak mekruhtur" demişler; konuyu çevre ve örf-âdet açısından esnek bir değerlendirmeye tâbî tutmuşlardır

Hadisten Öğrendiklerimiz

1 Ağaran saç ve sakalların boyanması müstehaptır yani güzel görülmüştür Bu suretle, 1640 nolu hadiste geçtiği gibi, Ehl-i kitâba muhâlefet etme tavsiyesi de yerine getirilmiş olmaktadır

2 Saç ve sakalları siyah boya ile boyamak yasaklanmıştır Çünkü bu bir çeşit aldatmacadır Siyah boya sadece cihadda düşmana dehşet vermek maksadıyla kullanılabilir

3 İslâmiyet her konuda olduğu gibi kılık-kıyafette de tabiî, temiz ve güzel olanı tercih etmektedir
(RİYAZU'S-SALİHİN)
 
Ş

Şaban

Yeni Üye
Abdest veya gusülden önce bunların çıkarılması gerekir. Buna karşılık, tabaka oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani değildir.
Buna göre bayanların özel hallerinde tabaka oluşturmayan saç boyası kullanmaları gusle mani olmaz.
 
Üst