Like Tree1kez beğenildi
 1. #1

  Yazar : Mevsim çevrimdışı

  Sponsorlu Bağlantılar

  2012-2013 Gardiyan Alım Şartları  Gardiyan Alım Şartları 2013
  Gardiyan Alım Şartları Başvuru Belgeleri


  Gardiyan Alım Şartları İçin Neler Gerekli Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, her yıl sözleşmeli infaz ve koruma memuru alınıyor. Başvuru yapabilmek için ez az 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak gerekmektedir.

  1. İnfaz ve Koruma Memurluğu Pozisyonlarına Sözleşmeli Olarak Yerleşebilmek İçin Gereken;

  Gardiyan Alımında Aranan Genel Şartlar şöyle

  - Türk Vatandaşı olmak,

  - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  -Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  -Askerlik durumu itibariyle;

  - Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  - Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

  - Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  -53üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  -Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

  Gardiyan Alımında Aranan Özel şartlar

  -Merkezi sınavda en az 70 puan almak

  - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  - Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

  -Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.den kısa boylu olmamak,

  -Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

  l. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  -Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13den fazla, 17den az olmamak.

  -Başvuru tarihi :Henüz belli değil (Adalet Bakanlığı tarafından açıklandığında eklenecektir)

  -Başvuru yeri ve şekli

  Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

  Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

  -Başvuru için gerekli belgeler

  a. EK- 1 başvuru formu (Başvuru yerinden temin edilecek),

  b. Nüfus cüzdan fotokopisi,

  c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,

  d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

  e. Adli sicil ve arşiv kaydı,
  f. Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

  g. KPSS sınav sonuç belgesi,

  h. Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan.

  - Boy kilo ölçümü

  Başvuranların boy ve kilo ölçümü, Adalet Bakanlığının vereceği tarihlerde yapılacaktır.

  Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

  İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

  Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.

  PAYLAŞ
  crazy_blue likes this.

 2. #2

  Yazar : Kurban çevrimdışı

  Gardiyan alım şartları çok önemli o şartlara uymayan ne yazıkki başvuru yapamaz


 3. #3

  Yazar : Misafir

  Aşağıda bahsettiğim durum gardiyan olmama engel olur mu?

  Hakkımdaki Cezai Karar şöyle;

  Eyleme uyan TCK.191/1 maddesi gereğince sanığın şahsi ve sosyal durumu suçun işleniş biçimine göre 1 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.31/3 maddesi gereğince sanığın şahsi ve sosyal durumu suçun işleniş durumu biçimine göre cezası 1/3 oranında indirilerek 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın suçunu samimi ikrarı lehine takdiri indirim nedeni sayılarak TCK.62. maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirilerek 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın cezasının TCK.50/1-a maddesi gereğince sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak beher günü 20.00 YTL üzerinden 4.000.00 YTL (DÖRT BİN YENİ TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, Sanık hakkındaki adli para cezasının TCK.52/4 maddesi gereğince sanığın şahsi sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak ayda bir defa olmak üzere 24 eşit taksitle tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsiline, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına, TCK.191/2 maddesi gereğince sanık hakkında tedavi denetimli serbestlik tedbirine hükm olunmasına, TCK.191/2 maddesi gereğince bünyesinde uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisi için birimi bulunan bir hastanede tedavi altına alınmasına, ayrıca aynı kurumca sanığa rehberlik edebilecek bir uzman görevlendirilerek güvenlik tedbirinin uygulandığı sürece bu uzmanın sanığı uyuşturucu ve uyarı madde kullanmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesinin, sanığın sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik öğütte bulunarak yol göstermesine, sanığın gelişme ve davranışları hakkında 3'er aylık süreler ile rapor düzenlenerek mahkememize gönderilmesine, TCK.191/4 maddesi gereğince sanığın tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirinin tedavinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile devamına, TCK.191/5 maddesi gereğince sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerinin gereklerine uygun davranması halinde hakkında hükmedilen cezanın infazına karar verildiği tespit edilmiş, bu kararın 06.10.2009 tarihinde infaz edildiği mahkeme şerhinden anlaşılmıştır.

  2006 yılında oldu bu olay 2007 yılında yargılandım serbest denetimlik sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladım

  Adli sicil istatistik kurumuna dilekçe yazdım böyle bir kayıt bulunamadı diye bir cevap geldi, sicilimde ve sabıkamda, gbtmde de çıkmıyor ama emniyetin arşiv kaydında var bu kayıt lütfen yardımcı olun bu durum benim gardiyan olmama engel teşkil eder mi? Arşiv araştırmasında sorun çıkarır mı?


 4. #4

  Yazar : Misafir

  Bu durum gardiyan olmama etki eder mi?

  Hakkımdaki Cezai Karar şöyle;


  Eyleme uyan TCK.191/1 maddesi gereğince sanığın şahsi ve sosyal durumu suçun işleniş biçimine göre 1 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.31/3 maddesi gereğince sanığın şahsi ve sosyal durumu suçun işleniş durumu biçimine göre cezası 1/3 oranında indirilerek 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın suçunu samimi ikrarı lehine takdiri indirim nedeni sayılarak TCK.62. maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirilerek 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın cezasının TCK.50/1-a maddesi gereğince sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak beher günü 20.00 YTL üzerinden 4.000.00 YTL (DÖRT BİN YENİ TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, Sanık hakkındaki adli para cezasının TCK.52/4 maddesi gereğince sanığın şahsi sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak ayda bir defa olmak üzere 24 eşit taksitle tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsiline, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına, TCK.191/2 maddesi gereğince sanık hakkında tedavi denetimli serbestlik tedbirine hükm olunmasına, TCK.191/2 maddesi gereğince bünyesinde uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisi için birimi bulunan bir hastanede tedavi altına alınmasına, ayrıca aynı kurumca sanığa rehberlik edebilecek bir uzman görevlendirilerek güvenlik tedbirinin uygulandığı sürece bu uzmanın sanığı uyuşturucu ve uyarı madde kullanmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesinin, sanığın sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik öğütte bulunarak yol göstermesine, sanığın gelişme ve davranışları hakkında 3'er aylık süreler ile rapor düzenlenerek mahkememize gönderilmesine, TCK.191/4 maddesi gereğince sanığın tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirinin tedavinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile devamına, TCK.191/5 maddesi gereğince sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerinin gereklerine uygun davranması halinde hakkında hükmedilen cezanın infazına karar verildiği tespit edilmiş, bu kararın 06.10.2009 tarihinde infaz edildiği mahkeme şerhinden anlaşılmıştır.

  2006 yılında oldu bu olay 2007 yılında yargılandım serbest denetimlik sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladım

  Adli sicil istatistik kurumuna dilekçe yazdım böyle bir kayıt bulunamadı diye bir cevap geldi, sicilimde ve sabıkamda, gbtmde de çıkmıyor ama emniyetin arşiv kaydında var bu kayıt lütfen yardımcı olun bu durum benim gardiyan olmama engel teşkil eder mi? Arşiv araştırmasında sorun çıkarır mı?


 5. #5

  Yazar : Misafir

  başvurular

  2012 kpss sınavına göre yerleştirmeler ne zaman başlar acaba nereden takip edebiliriz


 6. #6

  Yazar : Misafir

  Bir tarih belirtilmemiş. Başvuru tarihleri nedir acaba?


 7. #7

  Yazar : Misafir

  saolun beyler


 8. #8

  Yazar : Elif Dilara çevrimdışı

  Son yıllarda gardiyan alımına oldukça ağırlık verildi doğrusu


 9. #9

  Yazar : Misafir

  Akdenizde nerede başvuru yapabiliriz


 10. #10

  Yazar : Misafir

  başvurular ne zaman yapılacaktr?


+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  2012-2013 Gardiyan Alım Şartları

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 1.00 puandır.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Vücuttaki Görme Organı Nedir ?

Resim Yükle

 2012-2013 Gardiyan Alım Şartları

gardiyan alımı şartları gardiyan alımı gardiyanlık alımı şartları gardiyan alım şartları gardiyanlık şartları gardiyan olma şartları gardiyan alımları şartları gardiyanlık sınavları gardiyanlık alımı adalet bakanlığı gardiyan alımı şartları gardiyanlık alımları gardiyan olabilme şartları gardiyan olma şartları 2013 gardiyanlık başvuru şartları gardiyan olmanın şartları

Gizlilik Bildirimi © 2013 yasambu.com All rights reserved.

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz