El Veli, El Vali ne demektir?

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında Nursena tarafından paylaşıldı.

 1. Nursena

  Nursena Admin

  Ya Rabbi sen bizim Velimizsin sen olmasan biz ne çare düşeriz. El Veli anlamı nedir? El Vali ne manaya gelir?

  VELÂ: İki veya daha fazla şeyin aralarında yabancı bir şey bulunmayacak şekilde yakın olması, bir bütün, bir birliktelik oluşturmasıdır. Bu yakınlık maddî olabildiği gibi manevî de olabilir. Mebân, din, nisbet, dostluk, yardım, sevgi, inanış … yakınlığı gibi.

  VELÎ de bu anlamdan hareketle bir insanın dostuna, yardımcısına, arkadaşına denir. Allah’a (c.c) izafe edildiğindeyse maddî yakınlık sözkonusu olmaz. Seven, koruyan, himaye eden, yardım eden anlamında olur.
  Velî lafzı için teklif edilen bütün anlamlar aslında muhabbet ve manevî yakınlığın gereği olan, görüntüsü (tezahürü) olan kelimelerdir. Muîn, nesîr, himaye eden, dost, muhib, sadîk, yâr…Birinin velîsi olan kimse velisi olduğu kimsenin faydasına, işlerinin yolunda gitmesine yarayacak bütün işlerini üzerine almış demektir. Bu bir hak ve yetki sahipliliğidir.
  Allah’ı (c.c) rabb olarak görmek yetki ve hak sahibi olarak görmek demektir. Allah (c.c) müminlerin velisidir demek müminler üzerinde hak ve yetki sahibidir demektir. Allah (c.c) bu hak ve yetkisiyle müminleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ama bir insanın da bu hak ve yetkiyi Allah’a (c.c) “iman”la vermesi ve onu “Rabb” olarak bilmesi gerekir.
  [​IMG]

  “Müezzini işittiği zaman kim : Ben şehadet ederim ki bir olan Allah’tan (c.c) başka ilâh yoktur, Ona şerîk de yoktur, Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve Resûlüdür, Rabb olarak Allah’tan (c.c), Resûl olarak (bir rivayette nebî) Muhammed’den (s.a.v), din olarak İslâm’dan razıyım derse günahı bağışlanır.” (Kütübü Sitte Terc. 8/328)
  Rabb ismi altında toplanan isimler
  a- Halk ile kendisi arasında kullanılan, hem hakka hem halka bakan isimlerdir ; Alîm gibi ki hem kendini bilir, hem halkı, Basîr gibi ki hem kendini görür hem de halkı,
  b- Sadece halka tahsis edilen isimler ise fiilî isimleridir, Afüvv, Gaffar, Gafûr, Hâdî, Halîm, Muîz, Rezzâk, Sabûr, Şekûr, Tevvâb, Velî, Vekîl gibi. Bu fiilî isimler melik ismi kapsamındadır. Melik’e mülk= memleket gereklidir. Melik halka tahsis edilen fiilleri kapsamına alırken Rabb ise melik isminin kapsadıklarıyla beraber hak ile hal karasında ortak olan isimleri içine alır.
  Kul Allah’ı (c.c) Rabb (sahip, malik) bilirse Allah (c.c) kulunun işlerini üzerine alır. Buna sebep de muhabbet ve manevî yakınlıktır. İman işle ortaya çıkan, arada yabancı birinin, hiçbir varlığın bulunmayışından (ihlas) kaynaklanan birliktelik. Allah’ın (c.c) kulunun işlerini üzerine almasını gerektiren birliktelik budur. Affını, yardımını, himayesini, hilmini, rızkını, izzetini…gerektiren birliktelik.
  Fahreddin Razî’ye göre VELÎ :
  1–Başkasının işini üzerine alıp idare eden anlamındadır. Kur’ân’da borçlanma ile ilgili âyette geçen velî bu anlamdadır.

  [​IMG]
  “Şayet borçlu sefih veya zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise velisi adaletle yazdırsın.” (Bakara 282)
  2–Yardımcı anlamındadır: Başkasının işini üzerine almak anlamı bütün varlıkları kapsar. Yani Allah’ın (c.c) umûmî velâyetinden canlı cansız, insan hayvan farkı gözetmeksizin herkes ve her şey istifade eder. Onun hususî velâyetindense sadece mümin olanlar istifade ederler.
  3–Seven, dost anlamındadır : “Allah (c.c) inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.” (Bakara 257)
  “Sizin dostunuz ancak Allah’tır (c.c), Resûlüdür (s.a.v), iman edenlerdir.” (Maide 5/55.)
  “Allah (c.c) takvâ sahiplerinin dostudur.” (Casiye 45/19)
  Velî kelimesi Kur’ân’da 13 kadar yerde açık olarak Allah’ı (c.c) tavsif eder. Bu vasıfların geçtiği muhtevalara baktığımızda şunları görürüz:
  Kur'an-Ker'im'de Allah’ın (c.c), kullarını gözettiği ve nimetleri sıralandıktan sonra:
  [​IMG]
  “O hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır” (Şura 42/28) şeklinde hamde lâyık velî olduğu belirtilir.
  Yine (Şura 42/9) da Allah’tan (c.c) başka veliler aramanın boş olduğu beyanından sonra :
  [​IMG]
  “Velî ancak Allah’tır (c.c)” denilir.
  (A’raf 7/155) de Hz. Mûsâ (a.s) beraberindeki 70 kişiyle Tûr’da helâk edecek bir sarsıntıyla karşılaştığında Allah’tan (c.c) bağışlanma talebinde bulunur da
  [​IMG]
  ifadesiyle de bağışlanma isteğinin sebebini beyan eder.
  Melekler kendilerine tapma iddiasında bulunanlara karşı kendilerini tebrie ederken Allah’a (c.c)
  [​IMG]
  “Seni tenzih ederiz, bizim dostumuz onlar değil sensin” (Sebe 34/41) demişlerdir.
  Hz. Yusuf (a.s) kendisine verilen mülk, te’vil-i ehâdis nimetlerini sıralayıp:
  [​IMG]
  “Sen benim dünyada ve ahirette velîmsin” (Yusuf 12/101) der.
  Şehrin en büyük yöneticisine vâli denir. Halkın işlerini üstlenip de o işleri en faydalı şekilde gerçekleştirebilmek için emir ve yasaklar kor, kudret, tedbir ve fiil sahibidir.
  Bütün işlerin, âlemin vâlisi Allah’tır (c.c). işleri (âlemin işlerini) tedbir eder, tedbir ettiklerini kudretiyle gerçekleştirir, devam etmesi gerekenlerin devamına hükmeder ve idaresinde bulundurur.
  Âlemde rastgele hiçbir şey bulunmaz. Ne kadar basit gözükürse gözüksün, ne kadar tesadüfî görülürse görülsün mutlak o şey O’nun uygun görmesi ve müsaadesiyle olur. O görmeden, bilmeden asla olmaz.
  MEVLÂ : Sahip, mâlik, dost, arkadaş anlamları vardır. Sözlüklerde Rabb, mâlik, efendi, köle azat eden, azat edilen, yardımcı, ortak, komşu, hısım gibi anlamlarıyla karşılaşılır. Kur’an’da yalnızca Allah’ı (c.c) niteleyen bir kelime olarak kullanılır.
  Halimî, mevlâ kendisinden yardım umulandır zira mâlik odur. Memlûkün mâlikinden başka sığınacağı kimsesi yoktur.
  Kur’an’da 12 âyette Allah’ı (c.c) niteleyen bir sıfattır. Bazı âyetlerde (4 âyet) nasîr ile birlikte, birinde hayrunnâsirîn, bir yerde alîm hakîm, iki âyette de hak ile birlikte zikredilmiştir.
  Mekke döneminde iki kullanılışı mevlâhümülhak şeklindedir. Anlıyoruz ki söz konusu olan insanlardan olan Mevlâlar değildir. Asılda Mevlâ Allah’tır (c.c), Mevlâlık ilâhî bir muhtevaya ulaştırıyor.
  Kuşeyrî velî’nin fe’îl vezninde ism-i mef’ul manasında olduğunu belirtir ve bütün işlerini Allah’ın (c.c) uhdesine aldığı kimse olduğunu söyler.
  [​IMG]
  “Benim velîm Kitab’ı indiren Allah’tır ve O bütün Salih kullarını koruyup gözetir.” (A’raf 7/196)
  Allah (c.c) bir an bile nefsi ile baş başa bırakmaz, işlerini görmeyi ve onu koruyup gözetmeyi bizzat üzerine alır. Velî’nin mübalâğalı ism-i fâil oluşuna göre ise Allah’a (c.c) ibadet ve taati üstlenen kimse demektir. Veli’nin ibadet ve taati araya bir isyan girmeden ve herhangi bir halel gelmeden aralıksız devam eder. Birinin veli olabilmesi her iki anlamıyla velilik vasfına sahip olmasıyla mümkündür.

  Allah (c.c) hakkında ifade ettiği anlam,
  1–Tüm varlığı tedbir eder, hakimiyetinde, tasarrufunda, idaresinde tutar,
  2–Âlemin ve âlemde bulunan her şeyin yardımcısıdır,
  3–Dünya ve ahirette özel olarak kendisine inananların işlerini üzerine alır,
  4–İnsanların, kendisinden başkalarını veli edinmemelerini, sadece kendisini veli kabul etmelerini ister,
  5–Kendisine inanlara velinin kendisi, resulü ve inananlardan olanlar bulunduğunu bildirir,
  6–Hıristiyanların, Yahudilerin, münafıkların, müşriklerin özetle kâfirlerin veli edinilmemesini ister,
  7–Müminlerin birbirlerine karşı davranışlarının birbirlerini veli bilmelerinden kaynaklanan davranışlar olmasını ister,
  8–Kendisine ne kadar yaklaşırlarsa o kadar da onlara yaklaşıp onları velisi sayacağını bildirir,

  Rasûlullah (s.a.v) için ifade ettiği anlamlar:
  1–Allah’ı (c.c) yegâne velî, Mevlâ bilmiş,, en zor anlarında bile ni’mel Mevlâ demiştir,
  2–Allah’ın (c.c ) dostluğunu (veliliğini) kendisi için yeterli görmüştür. O Taif dönüşünde Allah’ı (c.c) yegane velisi bildiğini şöyle dua şeklinde arz etmiştir ;
  “İlâhî, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana şekvâ ederim ey merhametlilerin en merhametlisi, herkesin hor görüp dalına bindiği çaresizlerin Rabbı sensin. İlâhî, huysuz ve yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile bırakmayacak kadar beni esirgersin. İlâhî, gazabına uğramayayım da çektiğim mihnetlere belâlara aldırış etmem. Fakat senin af ve siyanetin (afiyetin) bana bunları da göstermeyecek kadar geniştir. İlâhî gazabına uğramaktan, rızasızlığına düçar olmaktan, senin o karanlıkları parıl parıl parlatan dünya ve ahirete ait işlerin medâr-ı salâhı olan nur-ı vechine sığınırım. İlâhî sen razı oluncaya kadar affını isteyeceğim. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”
  3–Bütün gayretini insanların Allah’ı (c.c) yegane veli olarak bilmelerini sağlamaya sarfetmiştir,
  4–İnsanlara bu anlamda dünya ve ahiret için en güzel, en faydalı veli olmayı başarmıştır,
  5–İslâm toplumunu inşâ etmiş, aldığı tedbirlerle bu toplumun kıyamete kadar devamını sağlamıştır.

  Müminlerin bu isimden almaları gerekense ;
  1–Allah’ı (c.c) kendi velileri, Mevlâları bilmek,
  2–Allah’ı (c.c), Resûlünü (s.a.v) ve müminleri kendi valileri bilmek,
  3- Allah (c.c) düşmanlarını veli bilmemek,
  4–Allah’a (c.c) veli olmak için gayret içerisinde bulunmak,
  5–Allah’ın (c.c) kendilerini velileri arasında saydığı, işlerini üzerine aldığı insanlardan olmak,
  6–Allah’ın (c.c ) veliliğini engelleyecek fikir ve davranışlardan uzak bulunmak,
  7–Görüldüklerinde Allah’ın (c.c) hatırlanmasına, zikredilmesine vasıta olacak bir tarzıhayat üzere bulunmak,
  8–Veli edinme eyleminin bir muhabbet ifadesi olduğunu ve bundan hareketle Allah’ın (c.c) kimleri sevmiyorsa onları veli edinmemek gerektiğini bilmek,
  9–Allah (c.c) ile beraber veya Allah’ın (c.c) dışında veliler edinmenin itikadi bir mesele olduğu inancına sahip olmak,
  10–Yaşadığı müddetçe müminlerin velisi bulunduğu bilincine sahip olmak, tarzıhayatını ona göre kurmak.
   
  ALasVelgas#039;de mnteoryakğmrur c>
		</a>
		
			<div class=
  ASndgapudan Yl aşa Alalı BYndır c>
		</a>
		
			<div class=
  LKmikkadz vedeolar< Büzlülül c>
		</a>
		
			<div class=
  LYl aşa a gÖel oHngd-Şurani c>
		</a>
		
			<div class=
  AApIer iPhne 6suayetasıntntuÖel ikeeri. c>
		</a>
		
			<div class=
  LSmunuguaylocuz ırai turkjuayç Lra m? c>
		</a>
		
			<div class=
  L0115 n aomikkend-edeolar< c>
		</a>
		
			<div class=
  LUflar<ntuGrçeklOl<uğunu nİlplti oVdeolar< c>
		</a>
		
			<div class=
  LCmli BYnynta saşalr< t ue-erigenliueylanheylanh c>
		</a>
		
			<div class=
  div class="iessageeUevinfo idems=cop=""dems=cop= idemstyp=""ttp%://ata-svoab4laryorg%/ermson"> & dspan class="Deelerm>M/a> ds!-- lot :meseageM_selr_ifo _rastar -- < & dsaclass="mselrnyet dair="ath idemsrox="#nyet >Misfiy"/a> idemsrox="#itleS">Misfiy"/aem& d ds!-- lot :meseageM_selr_ifo _txtE--> < < span class="Drrow=>As/pan & ddiv> ddiv> & d + d d < d deli ,ŞehyhNe air?Alah’antuEl-eli yüz Gzel,İlpi aN Allarma Gli r?br /> br /> lah’an(c.c). douyuortanelr< tle balgyl yam oruz .ÇonyünO Tüzc veluladur. Afma Trlctırı karlıklarana dosl ysıdla nsanlaranauzak beğildir. Abr /> br /> azı zngan nsanlarvardır. Vrlılarınonları voplumuanauelunsanlaranauzak aştırıy. OKndismebcinldünya lr< ta snları valnızckıylr< Allah(c.c). dbyle eğildir. AOsonruz vzngan iğin göcnOeluudretiyle gnsanlaranauzak aştm oru Buzı nsanları oendisi e akınlkıylyor.<rc> br /> Kli mr-işeradet eet=ren yari blah’an (c.c). darlıkını beluir iğini)kad4laedin daeHz. Mhammed’dn s.a.v) bpeygaber iğini)kna la ariherkesiMümlâmn mdrl Allah’mntuc.c). dmir eri.i berdne et=ren yaraklar ntanaukçıkan iir si sse üminlsıı ına sirmr. Büminleriiçerisinde bzı lr< tu ionu/a sdraddouyrlıhaser enlr eri.BYnermarrc> br /> Yo gestermpc belinkitucümşsain dm iinlr an zel iğinbesüldüğümde Allah’ı (c.c). delupeygaber .i bs.a.v) banlm.a tanındrl AÖaeruir mümbnok at kteimdni beiyi keşeam tasvrc> br /> lah’antuc.c). dml-eli yüz öel,ssei a(lah [.c).] üminleri.idostadur, oevçiğinmuluar br /> Peygaber minz lhyhisslartuVelsslâ m Eendi,inz ir mkuti sadei-plşekriferi.ie Allah’ıktec.c). du ioau li ını böyle ilidireşleridir:“SKladmoBnaafark ebadet erieruaklaşıpk.BNfilriadet erierue Aaklaşazyevam etur" O Tadar aaklaşıpkhki onl/nhesm iesük larumoBnim er esüli yşldemnhklaşı klarumoBnim er şlder, utartelinolarumoBnim er utar,rc> br /> İt velisikeekm serl kenş ve ser"yettue Abyle c vaşalr<.ÇonyünOlah c.c). dir mkuunuhesm iesük yşlemnhklaşı kladumutonl/nhçin egnai-hiçbir ilii bklaz.rc> br /> uşeksufzhiçbir elismunş ve ser"yett anmnç lacak kesie. NVlineri.idekmanmnçlndlarınoeki lah’aktec.c). drc> br /> lpierdair.sspierdzlk launu, lah’aktec.c). delismuluar br /> Kşeksufzhlah’a c.c). duoar/a zrp l zua asrc> br /> Herdereektşekihmuteak oelisair. eli-hlmayanauekihilaaz iümkündoeğil air. GrçeklOekihidya biserik,kyazakm çakünOemeekltinmize m sekiherend ir mksm ktepnepneri skopuktr.Yri bereektşekihmeğil ereair. un arencl,ikeeraiyimi ymmmnsanlaraka<Űliarmmyçaertlenssç l dan oinaettue Aderierk.BAayktarkadteokunurßekihn abeıasa ar orrlc ast lkarc> br /> Herdelismekihblacak bdya bis mkualboktur.Þehyhlz.inznker lar.Þehyhlzğreadrc> br /> eli-lz.idcak sefsiplmutemanender (t tac lmaşe heuzualfrmaslnefsis)iümkündur Feli-lz.iksl y ir mokuke i idir FNfih ve heyrt a arasltrdonra mlaşt l d ir maz amakarc> br /> Herdnsanlktarkadtrermeden vncdiecl,ikeeranfsiiedmanor üzeyike ii. Yrdimu insanlkçin enfsiieketabiar tkarc> br /> Vli-lz.iokunua s zor aueyakmarrc> br /> Medyumarrc> br /> Mmlh at okunua tikşlde"i risr osrp taiii. onyünOekitrdkllmdrc> br /> Yl dckkmehinm"i yal dckkkutulayi hati dckkelism"iorp ümlh at az am ldktikşlde"iernnç ad< Bun /nhrnnuslmc anayiimekitrdmd< lfir isueshn er aklaşazmd< aki.Þehytrdarrc> br /> Mmlh at az am lkmeçtr elurtik.ielissoi dmeaheruunfsiietemanenda bdiiği er ketab"ii eluak elar.Yrdimu ikşldin esüyer ifsiiüiy"ernniir klinkt < BOu esüyer ifsiiin açibr mu yekhnboktur.Aakdbnd ioz ıklna scdmdayaz derekim< BYrdimu ikşldm"iiu cnlslkspietm"iibkeiiilz.r kzlazakı kiriimdraddokdbr mezçln eslti. lahuc.c). den aii d Aelismevçcte.iat mdrc> br /> lah’mntuelissulumdrc> Muhiznİlyi d drticle& d d /aiv> << d + d d span class="Ddemsmteed>+ d d< hrref="nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/#ost-592801 citle="MKcıkckkByl t class="tareePlrese k>mlass="RDreeT at" itle="M16 Eyenlo0111 19:39">16 Eyenlo0111s/pan &/a> /apan & d d d d d d /aiv> << + d < hrref="nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/#ost-592801 citle="MKcıkckkByl t class="tdemsmteed ost-NmmI"ioashPlrese k verlay"Trigere dasal-rref="e iaj/59281/plrese k><#2/a> d d++Çooklu lık t s/pan &/a>
 2. + s hrref="nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/relyy mlass="RcallToAction">span >Kmnuyuoevaplays/pan &/a> < saiv> << siv class="ie kGoubp> staer="ei-layy:inkne">s hrref="jrassc spt: class="tteed JsOelyiDi-layyIgnordeCntrenE Tooltip" itle="M'k ognainnaslnçirini ieispier">Enenle merlhçi"iii ispier/a> s/iv> sdiv> ssc spt>Xenoruo.phzses['yrror_ckpcha'] = "Güvnilz.i(CAPTCHA)mdoar/mdayerit mvlmd siv class="iquickRplyyiaeiageM>+ sorum ctiion="nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/guest/add-eklyy iaeh o="Xost- class="tAth Vse asao miln aedEdiao dasal-optInOut="OptIn"ed="XQuickRplyy>+ siv & s/txtEnorr+ d/nosc spt>s/txtEnorr+ < if (typ=of RELANG === 'nufsinde') { ard RELANG = {}; } RELANG.xf = { mdnge: "Rsuim", e k: "L k>, e k_ifelrt: "L k>, n l k: "L k su aaki>, uote": "lık t >, code: "Kod>, bo"d: "Kaık i(Ctrl+B)>, ialeic: "İalei.i(Ctrl+I)>, fnutonlor: "Yza dRngan>, unoreriedlspi: "Nmmrlcerz Lrpie>, oreriedlspi: "Nmmrlcık Lrpie>, outdc i: "Gr sntya.slzlt>, iidc i: "Gr sntya.slrtırr>, nkne: "Hçibr n>, leign_eyft: "Slmdsriar>, leign_cc ier:"Otidar>, leign_righi: "SyaYriar>, dkm"eed:"OtideriÇizi liYrak>, nufaikne: "Alt SÇiz li(Ctrl+U)>, leign i: "Yza dinadarmr>, nuo: "Grei(Ctrl+Z)>, iedo: "İm"iib(Ctrl+Y)>, spoirr:"Spoirr>, iielrt: "Ifelrt...>, remove_orumttndg:"Bçic er aireka.su aaki>, fnut_iz e: "Yza dBoy/eu>, fnut_f ly:i"Yza dTipn>, ei lies:i"İfketrr>, ekeia:i"Vdeol E.r>, drats:i"Triark>, arae_drat:i"Triarı kKydet>, dkm"ee_drat:i"Triarı kSil>, drat_araed:"Triarkmaddeinmdn>, drat_dkm"eed:"Triarkmize di>, swich_mode_bb:"BBindeyditvrzü (ulumdn>, swich_mode_rich:"Zngan ekhn detlerycisiznimalumdn>, relyy_laycehldur":"Bdrmoz tmozz...>, drop_im"s_rie_to_upload:"Dosati , uploads_nor_not_rasiarele:"Uploads ct iot rasiarele." }; /asc spt> siv class="iguestCkpchaPayce>+ d silmlass="RctrlUniE>&
  span staer="fnut-weighi:bo"d;onlor:#0026FF">K/eucuu bTk.ayyk s/pan &:sdit+
  siv class="iNoCkpcha casal-sdemkey="6LcpmxATAAAAAKUVM-OjRvYC4BHVIrsIhJZCaNs1">s/iv & siv cstaer="width:302px;orighi: 352px;>+ siv cstaer="width:302px;orighi: 352px; ostition: reeftive;>+ siv cstaer="width:302px;orighi: 352px; ostition: abuoltee;>+ + d s/txtEnorr+ sdiv> sdiv> s/iv & s/id+ s/il sdiv> s/iv & siv class="isubmitUniE>& siv class="idratUpasae>+ d span class="DdratSraed">Triarkmaddeinmdns/pan & span class="DdratDkm"eed">Triarkmize dis/pan & s/iv & sinuthotyp=""button class="tbutton JsOelyiMultiuoteCWach"ioifelrtuoteCs"ed="XMultiuoteC arlu=""lık t i taiiidcx="1> asal-rref="nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/multi-uote"?orumId=%23QuickRplyy> asal-add="+Çooklu lık t > asal-add-aeiageM="M iajnçk aueyık t rzl.r di.> asal-remove="− Vazeçt> asal-remove-aeiageM="M iajnçk aueyık t drdkize di.> asal-cach"verlay"="fllel"/+ d sinuthotyp=""submit class="tbutton rivanoy verlay"Trigere dasal-rref="login9 carlu=""evaplay> ctc iakey="s"e/+ s/iv & sinuthotyp=""hiddc "nbm=""lssi_asae>carlu=""131619117" casal-load-vseu=""131619117" c/+ sinuthotyp=""hiddc "nbm=""lssi_known_asae>carlu=""131619117" c/+ sinuthotyp=""hiddc "nbm=""_xfToen "karlu="" c> sdorum+ s/iv & siv cd="XPrdviewTooltip"+ span mlass="Rrrow=>As/pan & siv class="Recotion>+ siv class="RrivanoyCntrenE ridviewCntrenE>+ dspan mlass="RPrdviewCntrenEs>+Ykenors...s/pan & s/iv & s/iv & s/iv & siv class="Rei-cussionLrpi anotion anotionManekizi larTrreads>+ silmlass="RanotionHeadrie>+ + + siv class="RlspiBockq ost-reAastar>+ span mlass="RrastarCntrane r>+ s hrref="uy"ler/sdeacim.2/9 class="trasEno Av22s Bivaum=AastarFromUevinyetsiyze_sconlorharlctierS casal-rasEnohml"="true">s/a> s/pan & s/iv & siv class="RlspiBockq mane>+ siv class="Ritle=TxtE>+ sh3class="mitle=>+ s hrref="nu//poeczea-elisfera-eleifera.4287" lass="RPrdviewTooltip" asal-ridviewUr"="nu//poeczea-elisfera-eleifera.4287"ridview">Poeczeaielisfera (Vleifera)/a> sa3>< siv class="RanoondRow>+ siv class="Rost-reDsaemteed>+ s hrref="uy"ler/sdeacim.2/9 class="tselrnyet dair="ath iitle=="Konuyuouslmdtrd">sdeackm/a> span mlass="RsEnotDsae">, s hrref="nu//poeczea-elisfera-eleifera.4287"">span mlass="RDsaeT at" itle="M5Tnmmuzo0108 01:50">5Tnmmuzo0108s/pan &/a> s/pan &span mlass="Roonrane rNaet">,su tegori: s hrref=" tegori/akardyum.2769 >Akardyum/a> s/pan & s/iv & s/iv & s/iv & s/iv & siv class="RlspiBockq sEntspdiiJt"ified>+ silmlass="Rmajor>+
  Yrd ti <:sdit+
  1s/id>s/il silmlass="Rminor>+
  Okuual:sdit+
  Yrd ti <:sdit+
  2/aid>s/il silmlass="Rminor>+
  Okuual:sdit+
  521/aid>s/il s/iv & siv class="RlspiBockq lssiPst->+ silmlass="RlssiPst-nfo + sit>s hrref="uy"ler/ikhnce.315/" class="mselrnyet dair="ath >Nkhnce/a> s/it+ +s hrref="nu//esyelis-dngnoe atanrifi.70011""elass="ResaeT at">span mlass="RDsaeT at" itle="M15 A15 A s/id+ s/il s/iv & + span mlass="RrastarCntrane r>+ s hrref="uy"ler/alatinelmsiz.29949 class="RrasEno Av2994s"edsal-rasEnohml"="true"> s/pan & s/iv & siv class="RlspiBockq mane>+ siv class="Ritle=TxtE>+ sh3class="mitle=>+ s hrref="nu//esyelis-steareimiz-end--rarsuf-sut-icoru-omnuiu-drama-en-nii ncgaut-kutuuf-nbusl-rpsmdiii.6972/9 lass="RPrdviewTooltip" asal-ridviewUr"="nu//esyelis-steareimiz-end--rarsuf-sut-icoru-omnuiu-drama-en-nii ncgaut-kutuuf-nbusl-rpsmdiii.6972/9ridview">MsyelisBSytareimiz;“SKnd-mozarsufza t çicors.< /a3>< siv class="RanoondRow>+ siv class="Rost-reDsaemteed>+ s hrref="uy"ler/alatinelmsiz.29949 class="Rselrnyet dair="ath itle="MKonuyuouslmdtrd">Hlrl Grmsiz/a> span mlass="RsEnotDsae">, s hrref="nu//esyelis-steareimiz-end--rarsuf-sut-icoru-omnuiu-drama-en-nii ncgaut-kutuuf-nbusl-rpsmdiii.6972/9 >span mlass="RDsaeT at" itle="M22 Ekkme0114 17:30">22 Ekkme0114s/pan &/a> s/pan &span mlass="Roonrane rNaet">,su tegori: s hrref=" tegori/egitim-el-adain.12/" >Ei timmel Kda l/a> s/pan & s/iv & s/iv & s/iv & s/iv & siv class="RlspiBockq sEntspdiiJt"ified>+ silmlass="Rmajor>+
  Yrd ti <:sdit+
  0/aid>s/il silmlass="Raiior>+
  Okuual:sdit+
  401/aid>s/il s/iv & siv class="RlspiBockq lssiPst->+ silmlass="RlssiPst-nfo + sit>s hrref="uy"ler/alatinelmsiz.29949 class="Rselrnyet dair="ath >Hlrl Grmsiz/a> sdit+ +s hrref="nu//esyelis-steareimiz-end--rarsuf-sut-icoru-omnuiu-drama-en-nii ncgaut-kutuuf-nbusl-rpsmdiii.6972/9 class="RdsaeT at">span mlass="RDsaeT at" itle="M22 Ekkme0114 17:30">22 Ekkme0114s/pan &/a> s/id+ s/il s/iv & + span mlass="RrastarCntrane r>+ s hrref="uy"ler/un -sizgi.1881/ class="RrasEno Av1881s"edsal-rasEnohml"="true"> s/pan & s/iv & siv class="RlspiBockq mane>+ siv class="Ritle=TxtE>+ sh3class="mitle=>+ s hrref="nu//z nokuiu-icn-elis-oplu tsiz-utartak-ornegi.6881/" lass="RPrdviewTooltip" asal-ridviewUr"="nu//z nokuiu-icn-elis-oplu tsiz-utartak-ornegi.6881/"ridview">A nokuiuİlic oVlis Tolu tsım Ttartc irnei /a> /a3>< siv class="RanoondRow>+ siv class="Rost-reDsaemteed>+ s hrref="uy"ler/un -sizgi.1881/ class="Rselrnyet dair="ath itle="MKonuyuouslmdtrd">Gün Ia ı /a> span mlass="RsEnotDsae">, s hrref="nu//z nokuiu-icn-elis-oplu tsiz-utartak-ornegi.6881/"">span mlass="RDsaeT at" itle="M8Tnmmuzo0114 17:22">8Tnmmuzo0114s/pan &/a> s/pan &span mlass="Roonrane rNaet">,su tegori: s hrref=" tegori/egitim-el-adain.12/" >Ei timmel Kda l/a> s/pan & s/iv & s/iv & s/iv & s/iv & siv class="RlspiBockq sEntspdiiJt"ified>+ silmlass="Rmajor>+
  Yrd ti <:sdit+
  0/aid>s/il silmlass="Raiior>+
  Okuual:sdit+
  1.724/aid>s/il s/iv & siv class="RlspiBockq lssiPst->+ silmlass="RlssiPst-nfo + sit>s hrref="uy"ler/un -sizgi.1881/ class="Rselrnyet dair="ath >Gün Ia ı /a> sdit+ +s hrref="nu//z nokuiu-icn-elis-oplu tsiz-utartak-ornegi.6881/""class="RdsaeT at">span mlass="RDsaeT at" itle="M8Tnmmuzo0114 17:22">8Tnmmuzo0114s/pan &/a> s/id+ s/il s/iv & + span mlass="RrastarCntrane r>+ s hrref="uy"ler/un -sizgi.1881/ class="RrasEno Av1881s"edsal-rasEnohml"="true"> s/pan & s/iv & siv class="RlspiBockq mane>+ siv class="Ritle=TxtE>+ sh3class="mitle=>+ s hrref="nu//z niznifi-elis-oplu tsiz-inmekc i nebusl-rz lir.6881/9 lass="RPrdviewTooltip" asal-ridviewUr"="nu//z niznifi-elis-oplu tsiz-inmekc i nebusl-rz lir.6881/9ridview">A nu d ınVeli-hTolu tsım Dnmeki"eimNbu loYza lkl?ba> /a3>< siv class="RanoondRow>+ siv class="Rost-reDsaemteed>+ s hrref="uy"ler/un -sizgi.1881/ class="Rselrnyet dair="ath itle="MKonuyuouslmdtrd">Gün Ia ı /a> span mlass="RsEnotDsae">, s hrref="nu//z niznifi-elis-oplu tsiz-inmekc i nebusl-rz lir.6881/9">span mlass="RDsaeT at" itle="M8Tnmmuzo0114 16:34">8Tnmmuzo0114s/pan &/a> s/pan &span mlass="Roonrane rNaet">,su tegori: s hrref=" tegori/egitim-el-adain.12/" >Ei timmel Kda l/a> s/pan & s/iv & s/iv & s/iv & s/iv & siv class="RlspiBockq sEntspdiiJt"ified>+ silmlass="Rmajor>+
  Yrd ti <:sdit+
  0/aid>s/il silmlass="Raiior>+
  Okuual:sdit+
  571/aid>s/il s/iv & siv class="RlspiBockq lssiPst->+ silmlass="RlssiPst-nfo + sit>s hrref="uy"ler/un -sizgi.1881/ class="Rselrnyet dair="ath >Gün Ia ı /a> sdit+ +s hrref="nu//z niznifi-elis-oplu tsiz-inmekc i nebusl-rz lir.6881/9 class="RdsaeT at">span mlass="RDsaeT at" itle="M8Tnmmuzo0114 16:34">8Tnmmuzo0114s/pan &/a> s/id+ s/il s/iv & SayarynVPayusl/a3>< siv class="RtweshesalokCntrol">+ s hrref="ttp%s://twi-re.hom/salok class="Rtwi-re-salok-button dsaa-count=" orizonral> dsaa-u g"#tr-TR> dsaa-fim="ttp%://www.arakmbu.hom/oruum/nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/ dsaa-txtE="ElVeli-, ElVeleioifdcek,hnr?> dsaa-via="arakmbuhom> dsaa-reefte="Xarakmbuhom>>Tweshba> s/iv & siv class="RpluskneesalokCntrol">+ siv class="Rg-pluskne casal-sdz=""ekeium casal-count="true casal-rref="ttp%://www.arakmbu.hom/oruum/nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/ >s/iv & s/iv & siv class="RfycebookLz.eesalokCntrol">+ siv class="Rfb-lz.e casal-rref="ttp%://www.arakmbu.hom/oruum/nu//l,-elis-el-vse ne--eek,tir.34700/ edsal-width="400" dsaa-maiout="sEnadrrd" dsaa-ctiion="lz.e casal-show-fyces="true casal-onlorsch"m=""eigh->+s/iv & s/iv & s/iv &
  1.135s/id>s/il s/iv & siv class="RlspiBockq lssiPst->+ silmlass="RlssiPst-nfo + sit>s hrref="uy"ler/iu senb106669 class="tselrnyet dair="ath >Nu senb/a> s/it+ +s hrref="nu//poeczea-elisfera-eleifera.4287""lass="ResaeT at">span mlass="RDsaeT at" itle="M22 Au stoso0110o01:36">22 Au stoso0110s/pan &/a> s/id+ s/il s/iv & + span mlass="RrastarCntrane r>+ s hrref="uy"ler/inmainm.312/9 class="trasEno Av312/s"edsal-rasEnohml"="true"> s/pan & s/iv & siv class="RlspiBockq mane>+ siv class="Ritle=TxtE>+ sh3class="mitle=>+ s hrref="nu//esyelis-dngnoe atanrifi.70011" lass="RPrdviewTooltip" asal-ridviewUr"="nu//esyelis-dngnoe atanrifi.70011"ridview">MsyelisBMrgnoe aTarkfi/a> /a3>< siv class="RanoondRow>+ siv class="Rost-reDsaemteed>+ s hrref="uy"ler/inmainm.312/9 class="tselrnyet dair="ath itle="MKonuyuouslmdtrd">inmainm/a> span mlass="RsEnotDsae">, s hrref="nu//esyelis-dngnoe atanrifi.70011"">span mlass="RDsaeT at" itle="M14 A14 A s/pan &span mlass="Roonrane rNaet">,su tegori: s hrref=" tegori/Entismd< 47" >Trtlkmd s/pan & s/iv & s/iv & s/iv & s/iv & siv class="RlspiBockq sEntspdiiJt"ified>+ silmlass="Rmajor>+